SFS 2015:1036 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

151036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

dels att 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 9 b�11 §§, och närmast

före 1 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

9 b §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten i den

utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU
av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution
av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv
82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU
och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr
1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen (krishanterings-
direktivet).

Vissa skyldigheter för Finansinspektionen

10 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den informa-

tion som ska offentliggöras enligt artikel 112 i krishanteringsdirektivet.

11 §

I fråga om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd ska

Finansinspektionen, inom fyra månader från den dag då inspektionen eller en
annan samordnande tillsynsmyndighet tog emot ansökan, försöka komma
överens med övriga behöriga myndigheter om huruvida villkoren i det före-
slagna avtalet är förenliga med villkoren för finansiellt stöd enligt artikel 23 i
krishanteringsdirektivet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappers-
företag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:1036

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1036

Om en överenskommelse enligt första stycket inte har träffats inom fyra

månader, ska Finansinspektionen i egenskap av samordnande myndighet be-
sluta om ansökan ska godkännas.

Om någon av de behöriga myndigheterna, inom den tidsfrist som anges i

första stycket, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlig-
het med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010
om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndighe-
ten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommis-
sionens beslut 2009/78/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning 806/2014/EU, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra
stycket i en månad och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten
kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektio-
nen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten. Om Euro-
peiska bankmyndigheten inte har fattat ett beslut inom en månad, får inspek-
tionen fatta beslut enligt andra stycket.

5 kap.

2 §

2

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 §,
2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut en-

ligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5�7 §§ lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soli-

ditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av upp-
gifter om insättare och deras insättningar, sundhet samt riktlinjer och instruk-
tioner som avses i 6 kap. 1�5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,

6. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser

för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

7. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav

samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon an-
nan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrö-
relse,

8. vad en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåterhämt-

ningsplan enligt 6 a kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska
innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,

9. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

6 b kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla,

10. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 § lagen om bank-

och finansieringsrörelse,

11. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse

till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,

12. vilka uppgifter som ska antecknas i förteckningen enligt 8 kap. 6 §

lagen om bank- och finansieringsrörelse om de avtal som träffats, såväl före
den 1 juli 2004 som därefter, med personer eller företag som avses i 8 kap. 5 §
första och andra styckena samma lag,

2 Senaste lydelse 2014:995.

background image

3

SFS 2015:1036

13. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant en-
ligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

14. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a §

lagen om bank- och finansieringsrörelse, vad registren ska innehålla och när
kreditinstituten ska ge in registren för olika typer av avtal.

15. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinsti-

tut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess till-
synsverksamhet,

16. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kredit-

institut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess till-
synsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

17. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon an-

nan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa an-
ställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen
(1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsban-
ker, och

18. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansö-

kan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansierings-
rörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till
Finansinspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015