SFS 2015:1037 Förordning om ändring i förordningen (2005:1057) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens

151037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1057) om
internationella förhållanden rörande
försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 att rubriken till förordningen (2005:1057) om in-

ternationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts in-
solvens och 1�6 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om internationella förhållanden rörande finansiella
företags insolvens

1 §

Denna förordning har samma tillämpningsområde som lagen

(2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags in-
solvens.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse

som i lagen om internationella förhållanden rörande finansiella företags insol-
vens.

2 §

När ett likvidationsförfarande har beslutats i Sverige för ett försäkrings-

företag eller ett institut som är hemmahörande här, ska Finansinspektionen se
till att detta offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och i övrigt
på lämpligt sätt. Detsamma gäller när en resolutionsåtgärd har beslutats i Sve-
rige för ett institut eller ett företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 la-
gen (2015:1016) om resolution. Om ett likvidationsförfarande avser ett insti-
tut eller om en resolutionsåtgärd har beslutats, ska offentliggörandet dessutom
ske i två nationella tidningar i var och en av de stater inom EES där företaget
har en filial. Offentliggörandet ska innehålla uppgifter om vilken myndighet
som har fattat beslutet, vilken lag som är tillämplig på förfarandet eller resolu-
tionsåtgärden och i förekommande fall vem som har utsetts till förvaltare.

Om Finansinspektionen har underrättats om att en rekonstruktionsåtgärd

har vidtagits eller ett likvidationsförfarande beslutats i någon annan stat inom
EES, får Finansinspektionen kungöra det på lämpligt sätt i Sverige.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersfö-
retag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:1037

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1037

3 §

Finansinspektionen ska skyndsamt underrätta tillsynsmyndigheterna i

andra stater inom EES om att ett likvidationsförfarande har beslutats i Sve-
rige. Avser förfarandet ett försäkringsföretag eller ett institut som är hemma-
hörande utanför EES och som har etablerat en filial i Sverige, behöver Finans-
inspektionen endast underrätta tillsynsmyndigheterna i de andra stater inom
EES där företaget eller institutet har etablerat en filial.

Om Riksgäldskontoret har beslutat att vidta en resolutionsåtgärd mot ett in-

stitut eller ett företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2015:1016)
om resolution, ska myndigheten underrätta resolutionsmyndigheterna i de sta-
ter inom EES där företaget har en filial eller tillhandahåller tjänster.

Om ett försäkringsföretag eller ett institut som är hemmahörande i en an-

nan stat inom EES har en filial i Sverige och rekonstruktionsåtgärder behöver
vidtas i fråga om företaget eller institutet, ska Finansinspektionen underrätta
tillsynsmyndigheten i företagets eller institutets hemland. Om resolutionsåt-
gärder behöver vidtas mot institutet, ska Riksgäldskontoret underrätta resolu-
tionsmyndigheten i institutets hemland.

3 a §

2

När en förvaltare fullgör sin underrättelseskyldighet enligt 17 § lagen

(2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags in-
solvens, ska han eller hon använda en blankett med rubriken ⬝Anmodan att
anmäla en fordran � tidsfrister att beakta⬝. Om det är fråga om att lämna syn-
punkter på en fordran, ska förvaltaren använda en blankett med rubriken ⬝An-
modan att lämna synpunkter angående en fordran � tidsfrister att beakta⬝.
Rubrikerna ska anges på Europeiska unionens samtliga officiella språk.

En borgenär med hemvist eller säte i en annan stat inom EES får anmäla sin

fordran, eller komma in med synpunkter på sin fordran, på den statens offi-
ciella språk. Handlingarna ska ha rubriken ⬝Anmälan av fordran⬝ respektive
rubriken ⬝Synpunkter angående fordringar⬝ på svenska. Förvaltaren får be-
gära att borgenären översätter hela handlingen till svenska.

4 §

En anmälan om registrering enligt 16 § lagen (2005:1047) om interna-

tionella förhållanden rörande finansiella företags insolvens ska göras om före-
taget

1. har beviljats företagsinteckning i Sverige,
2. har fast egendom eller tomträtt som är införd i fastighetsregistret,
3. har i Sverige registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom

eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,

4. har i Sverige registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reserv-

delar till sådant luftfartyg,

5. är deltagare i ett anmält avvecklingssystem i Sverige enligt lagen

(1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

6. har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret, eller
7. i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet

i Sverige och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upp-
höra på grund av beslutet.

Av anmälan ska det, förutom uppgift om vilka omständigheter enligt första

stycket 1�7 som föranleder registrering, framgå

1. vilken gäldenär beslutet avser,
2. vilken domstol eller annan myndighet som har fattat beslutet,

2 Senaste lydelse 2007:340.

background image

3

SFS 2015:1037

3. när beslutet har fattats,
4. vem som har utsetts till förvaltare, och
5. samtliga uppgifter som har betydelse för identifiering av föremålet för

registrering.

5 §

3

När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Finansinspektionen anteckna

förhållandet i de register inspektionen för samt underrätta

1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om företaget har bevil-

jats företagsinteckning,

2. inskrivningsmyndigheten, om företaget har fast egendom eller tomträtt,
3. registermyndigheten, om företaget har registrerat skepp eller skepps-

bygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller
till andel i den,

4. inskrivnings- och registermyndigheterna, om företaget har registrerat

luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

5. Affärsverket svenska kraftnät, om företaget har elcertifikat som är regist-

rerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

6. tillståndsmyndigheten, om företaget har tillstånd att utöva eller förestå

en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning
kan komma att upphöra på grund av beslutet om rekonstruktionsåtgärd eller
likvidationsförfarande,

7. Kronofogdemyndigheten, om företaget har utmätningsbar egendom i

Sverige, eller

8. Riksgäldskontoret, om anmälan avser ett utländskt företag inom EES

som motsvarar något av företagen som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen
(2015:1016) om resolution.

6 §

När likvidationsförfaranden som gäller filialer till ett försäkringsföretag

eller ett institut hemmahörande utanför EES pågår samtidigt i Sverige och i en
annan stat inom EES, ska Finansinspektionen och förvaltaren sträva efter att
samordna sina åtgärder med motsvarande organ i den andra staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1485.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015