SFS 2015:1038 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

151038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:572) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:572) om värdepap-

persmarknaden

dels att 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap., och en ny paragraf, 5 kap.

4 §, av följande lydelse.

5 kap.

4 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten i den

utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU
av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution
av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv
82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,
2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förord-
ningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen
(krishanteringsdirektivet).

5 a kap. Vissa skyldigheter för Finansinspektionen

1 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information

som ska offentliggöras enligt artikel 112 i krishanteringsdirektivet.

2 §

I fråga om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd ska

Finansinspektionen, inom fyra månader från den dag då inspektionen eller en
annan samordnande tillsynsmyndighet tog emot ansökan, försöka komma
överens med övriga behöriga myndigheter om huruvida villkoren i det före-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappers-
företag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om
harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepap-
per är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

SFS 2015:1038

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1038

slagna avtalet är förenliga med villkoren för finansiellt stöd enligt artikel 23 i
krishanteringsdirektivet.

Om en överenskommelse enligt första stycket inte har träffats inom fyra

månader, ska Finansinspektionen i egenskap av samordnande myndighet be-
sluta om ansökan ska godkännas.

Om någon av de behöriga myndigheterna, inom den tidsfrist som anges i

första stycket, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlig-
het med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010
om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndig-
heten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kom-
missionens beslut 2009/78/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rå-
dets förordning 806/2014/EU, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt
andra stycket i en månad och invänta det beslut som Europeiska bankmyndig-
heten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansin-
spektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten. Om
Europeiska bankmyndigheten inte har fattat ett beslut inom en månad, får in-
spektionen fatta beslut enligt andra stycket.

6 kap.

1 §

2

När det gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får

Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal som avses i 1 kap.

5 § 1,

2. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse, en

reglerad marknad eller clearingverksamhet,

3. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansö-

kan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samti-
digt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

4. vilka krav som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 §

andra stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i styrelsen eller vara verkstäl-
lande direktör i ett värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av dem
och på styrelsen i dess helhet,

5. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,
6. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4

eller 8 §, 12 kap. 8 § eller 19 kap. 11 §,

7. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag ska

iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna
ombud,

8. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

8 kap. 1 §,

9. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och in-
struktioner som avses i 8 kap. 3�8 §§,

10. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt

resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

11. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och

tillämpa enligt 8 kap. 9 §,

2 Senaste lydelse 2014:996.

background image

3

SFS 2015:1038

12. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

8 kap. 10 §,

13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

8 kap. 11 §,

14. dokumentation enligt 8 kap. 12 §,
15. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 13 § och

13 kap. 7 §,

16. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav institutet ska upp-

fylla vid uppdragsavtal enligt 8 kap. 14 §,

17. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i

kategorier enligt 8 kap. 15 §,

18. hantering av intressekonflikter enligt 8 kap. 21 §,
19. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder

enligt 8 kap. 22 §,

20. på vilket sätt information enligt 8 kap. 22 b § ska lämnas till kunderna,
21. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter från

sina kunder enligt 8 kap. 23 och 24 §§,

22. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 8 kap. 23

och 24 §§,

23. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt

8 kap. 25 § första stycket 1 e,

24. dokumentation och rapportering till kund enligt 8 kap. 26 och 27 §§,
25. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att

uppnå bästa möjliga resultat enligt 8 kap. 28 §,

26. riktlinjer för utförande av order enligt 8 kap. 29 §,
27. hantering av kunders order enligt 8 kap. 33 §,
28. hantering av finansiella instrument enligt 8 kap. 34 §,
29. hantering av medel enligt 8 kap. 35 §,
30. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för

hantering av vissa uppgifter enligt 8 kap. 36 §,

31. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt

8 kap. 37 § andra stycket,

32. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 8 kap. 38 §

fjärde stycket,

33. vad en återhämtningsplan enligt 8 a kap. 2 § och en koncernåterhämt-

ningsplan enligt 8 a kap. 3 § ska innehålla, när planerna ska upprättas och hur
ofta de ska uppdateras,

34. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

8 b kap. 8 § ska innehålla,

35. offentliggörandet av information enligt 8 b kap. 16 §,
36. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 1 §,
37. standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på en reglerad

marknad,

38. skyldigheten att offentliggöra information enligt 9 kap. 9 § andra

stycket,

39. villkoren för att en aktie ska anses som likvid enligt artikel 22.1 andra

stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad
gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrap-
portering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instru-
ment till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet,

background image

4

SFS 2015:1038

40. dokumentation enligt 10 kap. 2 §,
41. vilka uppgifter som identifierar den kund för vars räkning en transak-

tion har utförts enligt 10 kap. 3 § andra stycket,

42. när en transaktionsrapport ska innehålla information utöver den som

anges i 10 kap. 3 § andra stycket i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG)
nr 1287/2006,

43. att rapporteringsskyldigheten enligt 10 kap. 3 § ska gälla också i fråga

om transaktioner med finansiella instrument som inte är upptagna till handel
på en reglerad marknad,

44. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 och 7 §§ gäller för utgivare

av vissa överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,

45. skyldigheten att offentliggöra information om handeln enligt 11 kap.

9 § och 13 kap. 9 §,

46. skyldigheten att offentliggöra information före handel enligt 11 kap.

10 § och 13 kap. 10 §,

47. skyldigheten att offentliggöra information efter handel enligt 11 kap.

11 § och 13 kap. 11 §,

48. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och för-

lagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,

49. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv

och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

50. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 13 kap.,
51. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,
52. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av över-

låtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller
för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in,

53. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,
54. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,
55. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning

samt halvårsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES
ska få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,

56. den övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

som ska utföras av en börs enligt 16 kap. 13 §,

57. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 16 kap. 14 §

ska innehålla och hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras,

58. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som

avses i 16 kap. 15 §,

59. hur och på vilket språk sådan information som avses i 17 kap. 1 § ska

offentliggöras,

60. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §,
61. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

18 kap. 8 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3�6 §§,

62. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

18 kap. 9 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10�12 §§,

63. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och

förlagsinsatser enligt 19 kap. 8 §,

64. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 §§,
65. vilka upplysningar värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer

och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § och
när upplysningarna ska lämnas,

background image

5

SFS 2015:1038

66. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

67. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

23 kap. 3 § ska fullgöras,

68. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 23 kap.

3 b §, vad registren ska innehålla och när värdepappersbolagen ska ge in re-
gistren för olika typer av avtal, och

69. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reg-
lerad marknad från filial i Sverige.

2 §

3

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § 66, ska

inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:996.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015