SFS 2015:1039 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

151039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1447) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1447) med instruk-

tion för Riksgäldskontoret

dels att 1, 3, 5, 12, 15, 23, 24, 26 f och 29 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 16�19 och 26 g §§, av följande

lydelse,

dels att det närmast före 16 § ska föras in en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

1

Riksgäldskontoret är statens centrala finansförvaltning.

Myndigheten är också garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om in-

sättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd samt stödmyndig-
het enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut.

Av 1 kap. 3 § lagen (2015:1016) om resolution framgår det att Riksgälds-

kontoret är resolutionsmyndighet.

3 §

2

Myndigheten ska särskilt

1. regelbundet besluta statslåneräntan som den genomsnittliga marknads-

räntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år,

2. senast den 1 november varje år besluta statens utlåningsränta och statens

avkastningsränta som den genomsnittliga marknadsräntan under de tre när-
mast föregående åren, varvid marknadsräntan är räntan på nominella stats-
obligationer med en återstående löptid på 4�6 år med tillägg av 0,25 procent-
enheter för förvaltningskostnader m.m.,

3. lämna Lotteriinspektionen de uppgifter som Lotteriinspektionen behöver

för sin kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som Riksgäldskon-
toret utför inom ramen för svenska statens premieobligationslån, och

4. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den offi-

ciella statistiken.

Myndigheten ska, mot bakgrund av sina uppgifter enligt 1 § som garanti-

myndighet och stödmyndighet, delta i utredning och planering av stödverk-
samhet i frågor som rör bank- och kreditväsendet.

Myndigheten ska bistå regeringen med nödvändiga analyser och utred-

ningar för att fullgöra uppdraget enligt lagen (2015:1017) om förebyggande
statligt stöd till kreditinstitut samt även i övrigt biträda regeringen med utred-
ningar och yttranden.

1 Senaste lydelse 2008:818.

2 Senaste lydelse 2012:636.

SFS 2015:1039

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1039

5 §

3

Myndigheten ska placera sina medel, i den utsträckning de inte behöver

användas till utbetalningar, på konto i Riksbanken, en bank eller ett kredit-
marknadsföretag eller i statspapper eller andra skuldförbindelser med låg kre-
ditrisk. Placeringar får ske i utlandet och i utländsk valuta.

För avgifter och andra medel som myndigheten förvaltar i egenskap av ga-

rantimyndighet finns särskilda bestämmelser i 15 § lagen (1995:1571) om in-
sättningsgaranti och 31 § lagen (1999:158) om investerarskydd.

För medel och andra tillgångar som myndigheten förvaltar enligt lagen

(2015:1016) om resolution finns särskilda bestämmelser i 27 kap. 2 § andra
stycket den lagen.

För ersättningar och andra medel som myndigheten förvaltar i egenskap av

stödmyndighet finns särskilda bestämmelser i 3 kap. 1 § första stycket lagen
(2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut.

12 §

4

Myndigheten ska samråda med

1. Riksbanken i frågor om de delar av upplåningsverksamheten som kan

antas vara av större penningpolitisk betydelse,

2. Finansinspektionen i de frågor om insättningsgarantin och investerar-

skyddet som berör inspektionen, och

3. Finansinspektionen, Konkurrensverket eller Riksbanken i frågor om

förebyggande statligt stöd till kreditinstitut.

Vid samråd enligt första stycket 2 eller 3 ska myndigheten lämna Finans-

inspektionen, Konkurrensverket eller Riksbanken de uppgifter som dessa
myndigheter behöver.

15 §

5

Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförord-

ningen (2007:515) ska styrelsen besluta om

1. viktigare frågor enligt 8 och 9 §§,
2. underlag för utvärdering enligt 26 f § 1,
3. förslag till riktlinjer enligt 26 f § 2,
4. principer för hur de av regeringen fastställda riktlinjerna för förvalt-

ningen av statens skuld ska genomföras, och

5. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med verk-

samheten.

Resolutionsdelegationen

16 §

6

Inom myndigheten ska det finnas ett särskilt beslutsorgan för resolu-

tion, resolutionsdelegationen.

Resolutionsdelegationen ansvarar för sina beslut.

17 §

7

Resolutionsdelegationen ska besluta i frågor som Riksgäldskontoret

ska pröva enligt lagen (2015:1016) om resolution, i egenskap av stödmyndig-
het enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
eller garantimyndighet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd och lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti, om frågorna

3 Senaste lydelse 2008:818.

4 Senaste lydelse 2008:818.

5 Senaste lydelse 2014:1393. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

6 Tidigare 16 § upphävd genom 2008:1257.

7 Tidigare 17 § upphävd genom 2008:1257.

background image

3

SFS 2015:1039

1. är av principiell karaktär eller större betydelse, eller
2. avser föreskrifter.
Resolutionsdelegationen får även besluta i andra frågor som Riksgäldskon-

toret ska pröva enligt de lagar som anges i första stycket.

18 §

8

Resolutionsdelegationen ska bestå av myndighetschefen, som är ord-

förande, och högst sex andra ledamöter som utses av regeringen.

Regeringen utser vice ordförande i resolutionsdelegationen.
Resolutionsdelegationen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföran-

den och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

19 §

9

Myndighetens styrelse ansvarar inför regeringen för att resolutions-

delegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet, att den
verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas
på ett tillförlitligt sätt.

Resolutionsdelegationens verksamhet ska redovisas i myndighetens årsre-

dovisning.

23 §

10

Andra ärenden än de som avses i 15 § och 17 § första stycket denna

förordning och 4 § myndighetsförordningen (2007:515) får avgöras av riks-
gäldsdirektören, eller om styrelsen eller resolutionsdelegationen inte bestämt
något annat, av den som riksgäldsdirektören bestämmer.

24 §

11

Den som är ledamot i styrelsen eller resolutionsdelegationen, eller är

anställd hos myndigheten, får inte utan tillstånd

1. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett finansinstitut eller ett före-

tag som anges i 1 kap. 1 § första stycket, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 2 § lagen
(2015:1016) om resolution, eller

2. vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag som avses

i 1.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om ledamot i

styrelsen eller resolutionsdelegationen och av myndigheten i fråga om andra
anställda hos myndigheten än riksgäldsdirektören. För ledamot i resolutions-
delegationen får tillstånd enligt första stycket 1 dock inte ges i fråga om ett
kreditinstitut. För en sådan ledamot får tillstånd enligt första stycket 2 i fråga
om ett kreditinstitut ges bara för uppdrag i institut som staten äger aktier i.

Ledamöterna i styrelsen och resolutionsdelegationen samt de anställda som

styrelsen bestämmer får inte utan tillstånd ha del i ett kreditinstitut eller ha lån
hos ett kreditinstitut. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden
i styrelsen, av respektive ordföranden i fråga om övriga ledamöter i styrelsen
och resolutionsdelegationen samt av myndigheten i andra fall.

26 f §

12

Myndigheten ska varje år rapportera till regeringen enligt följande

uppställning:

8 Tidigare 18 § upphävd genom 2008:1257.

9 Tidigare 19 § upphävd genom 2008:1257.

10 Senaste lydelse 2008:1257.

11 Senaste lydelse 2008:1257.

12 Senaste lydelse 2014:1393.

background image

4

SFS 2015:1039

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

26

g §

Myndigheten ska senast den 1 november vartannat år, med början

2016, till regeringen lämna en redogörelse för de samlade riskerna i den stat-
liga betalningsmodellen.

29 §

13

Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd.
Ytterligare bestämmelser om myndighetens rätt att meddela föreskrifter

finns i 14 § förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar
och medelsförvaltning, 51 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 3 § förord-
ningen (2011:834) om insättningsgaranti, 18 § förordningen (2015:1034) om
resolution och 10 § förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd
till kreditinstitut.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Myndigheten ska lämna

senast

1. underlag för utvärdering av förvaltningen av statens
skuld

22 februari

2. förslag till riktlinjer för förvaltningen av statens skuld

1 oktober

3. underlag för fastställande av räntesats och avgifter
som ska gälla nästkommande kalenderår för

15 november

a) studielån enligt 4 kap. 1 § studiestödslagen
(1999:1395), och

b) lån enligt 16 § förordningen (1990:1361) om lån
till hemutrustning för flyktingar och vissa andra
utlänningar

13 Senaste lydelse 2011:837.