SFS 2015:1040 Förordning om ändring i förordningen (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

151040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:850) med
instruktion för Prövningsnämnden för stöd till
kreditinstitut;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:850) med instruk-

tion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda ⬝Handläggning av ärenden en-

ligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti⬝.

1 §

1

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut har till uppgift att pröva

ansökningar enligt 9 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
och överklaganden enligt 25 §.

5 §

2

�renden som avses i 9 § tredje stycket och 25 § lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti ska handläggas skyndsamt samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:838.

2 Senaste lydelse 2011:838.

SFS 2015:1040

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015