SFS 2015:1041 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

151041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska införas en ny paragraf, 4 c §, av följande lydelse.

4 c §

Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser

som följer av artiklarna 8.2, 8.5, 20.5, 30.4, 59.3 c, 61.4 b och 62.8 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG,
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr
648/2012, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte om överenskom-
melsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2015:1041

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015