SFS 2015:1042 Förordning om ändring i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier

151042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:211) om utlåning och

garantier ska ha följande lydelse.

2 §

Denna förordning gäller för utlåning som beslutas av myndigheter under

regeringen, om utlåningen ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret, och
för garantier som ställs ut av myndigheter under regeringen.

Förordningen gäller inte
1. lån som lämnas till myndigheter under regeringen,
2. lån eller garantier som utfärdas enligt lagen (2015:1017) om förebyg-

gande statligt stöd till kreditinstitut,

3. den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättnings-

garanti,

4. ersättning för förlust enligt lagen (1999:158) om investerarskydd,
5. kapitalgarantier som lämnas till mellanstatliga eller överstatliga finan-

siella institutioner,

6. ägarkapitalgarantier,
7. lån till företag i form av utvecklingskapital,
8. lån med villkor om att återbetalning ska ske i form av intäkterna av visst

projekt,

9. studielån som lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395), eller
10. garantier eller lån enligt 27 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen

(2015:1016) om resolution.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2015:1042

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015