SFS 2015:1043 Förordning om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

151043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:993) om särskild
tillsyn och kapitalbuffertar;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2014:993) om särskild till-

syn och kapitalbuffertar ska ha följande lydelse.

21 §

När stöd lämnas till institut enligt lagen om (2015:1017) om förebyg-

gande statligt stöd till kreditinstitut, ska de principer om rörlig ersättning och
ersättningsstruktur som anges i artikel 93 i kapitaltäckningsdirektivet iakttas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

SFS 2015:1043

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015