SFS 2015:1044 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

151044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60)
om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning
för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma
förordning;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:60) om statsbidrag

för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

dels att förordningen, som gäller till och med den 31 december 2016, ska

fortsätta att gälla till och med den 31 december 2019,

dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

3 §

Statsbidraget får lämnas under högst två år för en lärare med ett belopp

som motsvarar 25 procent av lärarens lön för en heltidsanställning, även om
lärarens anställning omfattar mindre än heltid. Bidrag får även lämnas för
kostnader för lärarens resor.

4 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar

om och betalar ut bidraget. Beslutet får förenas med villkor, som ska framgå
av beslutet.

Bidrag får lämnas för kostnader för studier som påbörjas före den 1 oktober

2018.

2. Bestämmelserna i 6�10 och 12 §§ ska dock fortsätta att gälla till och

med den 31 december 2022.

1. Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången

på statsbidrag som beviljas efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ i den äldre lydelsen gäller för statsbidrag

som beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:1044

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015