SFS 2015:1045 Förordning om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

151045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:43) om
statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver att 1 och 7 a §§ förordningen (2009:43) om stats-

bidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial
nivå

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesin-

riktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad sär-
skild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkesvux) samt viss teoretisk
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Statsbidrag får även lämnas för sådan utbildning som avses i första stycket

om den kombineras med

1. utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kom-

munal vuxenutbildning,

2. utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom sär-

skild utbildning för vuxna, eller

3. utbildning i svenska för invandrare.

7 a §

3

För orienteringskurser och kurser enligt 1 b § lämnas statsbidrag för

en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. För orienterings-
kurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng för en och samma
person, även om personen deltar i flera orienteringskurser. För en person som
deltar i utbildning enligt denna förordning som kombineras med utbildning i
svenska som andraspråk eller utbildning i svenska för invandrare får dock
statsbidrag lämnas för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng.
Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som
syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och
högst 200 får avse andra orienteringskurser.

1. Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på statsbi-

drag som beviljas efter ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före

ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:295.

2 Senaste lydelse 2014:1574.

3 Senaste lydelse 2013:1114.

SFS 2015:1045

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1045

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)