SFS 2015:1046 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

151046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 § och 4 kap. 18 § förordningen

(2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

1

En orienteringskurs ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses

genom en nationell kurs och ska ha ett eller flera av följande syften:

� medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval,
� ge ökade studietekniska färdigheter,
� vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden,
� ge tillfälle till validering,
� ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål, och
� ge stöd i form av yrkessvenska.
En orienteringskurs får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

4 kap.

18 §

2

I en gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

nivå ska betyg från sådan utbildning eller motsvarande utbildning enligt
5 eller 6 kap. ingå. Utöver det får betyg från gymnasieskolan eller motsva-
rande ingå, med undantag av betyg på kursen idrott och hälsa 1.

I gymnasieexamen får dock inte betyg på en delkurs ingå.

1. Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016 i fråga om 2 kap. 6 §

och i övrigt den 1 januari 2017.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på kurser som påbörjas efter den 25 januari 2016.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 6 § i den äldre lydelsen gäller för kurser som

påbörjats före den 26 januari 2016.

1 Senaste lydelse 2012:746.

2 Senaste lydelse 2015:627.

SFS 2015:1046

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1046

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)