SFS 2015:1047 Förordning med instruktion för Statens skolverk

151047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet och för

vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som
bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet, i den utsträckning något
annat inte är föreskrivet.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får

tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en
trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveck-
ling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller

av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

Uppföljning, utvärdering och statistik

2 §

I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens

ansvar för uppföljning och utvärdering av skolväsendet, övriga utbildningar
och verksamheter som står under Statens skolinspektions tillsyn enligt skol-
lagen och annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen som
anordnas av en enskild. Myndigheten ska rapportera till regeringen i de frågor
som dessa uppgifter kan ge upphov till. Uppföljningen och utvärderingen ska
öka kunskapen om hur utbildningarna och verksamheterna har utvecklats i
förhållande till de nationella målen.

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med

uppföljning och utvärdering.

3 §

Myndigheten ansvarar för officiell statistik om skolväsende och barn-

omsorg enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

4 §

Myndigheten får, efter samråd med Regeringskansliet (Utbildnings-

departementet), företräda staten vid förhandlingar och ingående av internatio-
nella överenskommelser om Sveriges deltagande i internationella kunskaps-
mätningar och andra individbaserade mätningar inom myndighetens verk-
samhetsområde, om inte annat följer av särskilda beslut av regeringen.

SFS 2015:1047

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1047

Myndigheten ska ansvara för Sveriges deltagande i de mätningar som avses

i första stycket.

Styrdokument och prov

5 §

Myndigheten ska utforma kursplaner, ämnesplaner och kunskapskrav

samt ansvara för nationella prov och slutprov. Myndigheten ska rapportera till
regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till.

6 §

Myndigheten ska kontinuerligt bedöma behovet av och utveckla bedöm-

ningsstöd. Myndigheten ska utforma eller anpassa bedömningsstöden utifrån
olika elevgruppers behov och förutsättningar.

Stöd till skolutveckling

7 §

Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras utbild-

ningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter samt bidra till att för-
bättra deras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten för
ökad måluppfyllelse genom att

1. svara för nationellt prioriterad fortbildning och ge stöd i form av annan

kompetensutveckling för personal,

2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
3. svara för andra utvecklingsinsatser inom prioriterade områden.

8 §

Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för den statliga befattningsutbildningen enligt förordningen

(2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med
motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbild-
ning för rektorer och förskolechefer,

2. bedriva ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling,
3. stimulera arbetet med entreprenörskap i skolväsendet, och
4. främja skolors arbete med nordiska språk.

9 §

Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörj-

ningen och underlätta elevers etablering på arbetsmarknaden genom att
främja yrkesutbildning, inklusive lärlingsutbildning, inom gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna.

Myndigheten ska stödja utvecklingen av berörda myndigheters och

branschorganisationers samarbete när det gäller gymnasial yrkesutbildning
och yrkesintroduktionsanställning.

10 §

Myndigheten ska ansvara för

1. de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning, och
2. Nationella rådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.

Hantering av statliga stöd och bidrag

11 §

Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda

föreskrifter eller särskilda beslut.

background image

3

SFS 2015:1047

Legitimationer för lärare och förskollärare

12 §

I 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndig-

hetens ansvar att meddela legitimation till lärare och förskollärare. I 4 kap.
3 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare finns bestämmelser om myndighetens handläggningstid i ären-
den om legitimation.

Myndigheten ska särskilt samverka med Universitets- och högskolerådet

när det gäller legitimation och behörighet för lärare och förskollärare.

13 §

Myndigheten ska vara behörig myndighet för läraryrket och förskol-

läraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

Information

14 §

Myndigheten ska informera och sprida kunskap om sitt verksamhets-

område både i och utanför Sverige.

Internationellt samarbete

15 §

Myndigheten ska ansvara för uppgifter som följer av konventionen

med stadga för Europaskolorna (S� 2002:60).

16 §

Myndigheten ska

1. ha det svenska samordningsansvaret för information om det europeiska

stödsystemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (European Credit
Transfer System for Vocational Education and Training, ECVET),

2. ingå i det europeiska nätverket ReferNet i syfte att samla in, analysera

och sprida information om yrkesutbildning i Sverige och internationellt, och

3. vara en nationell referenspunkt för kvalitetssäkring inom yrkesutbild-

ningen.

17 §

Myndigheten ska särskilt ansvara för information om möjligheten att

genomgå gymnasial utbildning helt eller delvis i ett annat nordiskt land i
överensstämmelse med avtalet med Danmark, Finland, Island och Norge om
nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå (S� 2008:8).

Andra uppgifter

18 §

Myndigheten ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för funktionshindersfrågor med

anknytning till sitt verksamhetsområde och � i den mån det inte är en uppgift
för Specialpedagogiska skolmyndigheten � inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör nyan-

lända personer, och

3. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid

behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

background image

4

SFS 2015:1047

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket 3 rappor-

tera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs.

19 §

Myndigheten ska erbjuda stöd till kommunerna i deras arbete med

aktivitetsansvar enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800).

Arbetets bedrivande

20 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspekti-

vet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All individbaserad information
som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns sär-
skilda skäl som talar emot detta.

Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna för

barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta Nationernas
konvention om barnets rättigheter.

21 §

Myndigheten ska i genomförandet av sitt uppdrag ta till vara de möj-

ligheter som det nationella socialfondsprogrammet erbjuder.

Ledning

22 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

23 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio ledamö-

ter.

Särskilda organ

Lärarnas ansvarsnämnd

24 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Lärar-

nas ansvarsnämnd.

Nämnden har enligt skollagen (2010:800) till uppgift att pröva ärenden om
1. varning,
2. återkallelse av legitimation, och
3. ny legitimation efter tidigare återkallelse.

25 §

Bestämmelser om Lärarnas ansvarsnämnds sammansättning och

beslutsförhet finns i 27 kap. 5�7 §§ skollagen (2010:800).

26 §

Lärarnas ansvarsnämnd ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

27 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Lärarnas

ansvarsnämnd tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet och för
att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

background image

5

SFS 2015:1047

Rådet för dansarutbildning

28 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Rådet

för dansarutbildning. Rådet ska för sådan dansarutbildning som avses i för-
ordningen (2011:7) om dansarutbildning

1. ansvara för organisation och genomförande av antagnings- och urvals-

processen till utbildningen, och

2. bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

29 §

Rådet för dansarutbildning består av en ordförande samt minst sex och

högst tio andra ledamöter. I rådet ska det finnas ledamöter med kunskap om
dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan. Varje ledamot ska ha en
ersättare. Ordföranden och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie
domare.

Ordföranden och dennes ersättare i Rådet för dansarutbildning utses av

regeringen för en bestämd tid. �vriga ledamöter i rådet och ersättare för dessa
utses av myndigheten för en bestämd tid.

30 §

Rådet för dansarutbildning är beslutsfört när ordföranden och minst

hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

31 §

Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut.

Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

32 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Rådet för dan-

sarutbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet och för
att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

33 §

Generaldirektören är myndighetschef.

34 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

35 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

36 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)

och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

37 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i

4 § första stycket 1�6 och 8 avgiftsförordningen (1992:191) utan den
begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

background image

6

SFS 2015:1047

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

1. Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:555) med instruktion

för Statens skolverk.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)