SFS 2015:1048 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

151048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

1

I förordningen avses med

� arbetsplatsförlagt lärande: lärande på ett program som genomförs på en

eller flera arbetsplatser utanför skolan,

� fullständigt program: betyg från kurser och ett gymnasiearbete eller

gymnasiesärskolearbete i en omfattning om 2 500 gymnasiepoäng eller gym-
nasiesärskolepoäng enligt en individuell studieplan,

� garanterad undervisningstid: den minsta undervisningstid i timmar som

eleverna ska erbjudas enligt 16 kap. 18 § eller 19 kap. 20 § skollagen
(2010:800),

� gymnasial lärlingsutbildning: utbildning som börjar det första, andra

eller tredje läsåret inom ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller det första,
andra, tredje eller fjärde läsåret inom ett nationellt program i gymnasiesär-
skolan och som till mer än hälften genomförs på en eller flera arbetsplatser
utanför skolan,

� gymnasiearbete: en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna

genomför inom ramen för examensmålen,

� gymnasiegemensamma ämnen: de ämnen som ska ingå i nationella pro-

gram i gymnasieskolan i den omfattning som framgår av bilaga 3 till skol-
lagen,

� gymnasiepoäng: ett mått på studieomfattningen av en kurs i gymnasie-

skolan eller gymnasiearbetet,

� gymnasiesärskolearbete: en uppgift om 100 gymnasiesärskolepoäng som

eleverna genomför inom ramen för programmålen,

� gymnasiesärskolegemensamma ämnen: de ämnen som ska ingå i natio-

nella program i gymnasiesärskolan i den omfattning som framgår av bilaga 5
till skollagen,

� gymnasiesärskolepoäng: ett mått på studieomfattningen av en kurs i

gymnasiesärskolan eller gymnasiesärskolearbetet,

� karaktärsämnen: de ämnen genom vilka ett program får sin karaktär,

1 Senaste lydelse 2014:70.

SFS 2015:1048

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1048

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

� nationella programråd: de nationella programråd för gymnasial yrkesut-

bildning som Statens skolverk ska ansvara för enligt 10 § förordningen
(2015:1047) med instruktion för Statens skolverk,

� nya kurser: kurser som initieras av huvudmän eller av andra intressenter

enligt 6 § och som Skolverket har meddelat föreskrifter om enligt 4 §,

� programfördjupning: sådana ämnen eller kurser som inom examens-

målen eller programmålen kompletterar de gymnasiegemensamma eller de
gymnasiesärskolegemensamma och programgemensamma ämnena och som
Skolverket meddelat föreskrifter om enligt 4 kap. 5 §,

� programgemensamma ämnen: kurser i gymnasiegemensamma eller gym-

nasiesärskolegemensamma ämnen utöver den omfattning som anges i
bilaga 3 respektive bilaga 5 till skollagen eller andra kurser och som ska läsas
av alla elever på programmet,

� riksrekryterande utbildning: en utbildning i en gymnasieskola eller gym-

nasiesärskola med offentlig huvudman som sökande från hela landet ska tas
emot till i första hand,

� studieväg: det program, och i förekommande fall den inriktning, den

gymnasiala lärlingsutbildning eller den särskilda variant som eleven går på,

� särskild variant: en utbildning som enligt 5 kap. 1 § får avvika från vad

som annars gäller för nationella program,

� yrkesutgång: en benämning för en viss yrkeskompetens som en kombina-

tion av kurser inom yrkesprogrammens programfördjupning leder till,

� yrkesämnen: yrkesinriktade karaktärsämnen.

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)