SFS 2015:1049 Förordning om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

151049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:854) om
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
och statsbidrag för sådan utbildning;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § förordningen (2014:854) om vidareut-

bildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I förordningen avses med

� arbetsplatsförlagt lärande: lärande inom en vidareutbildning som

genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan,

� examensarbete: en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genom-

för inom ramen för examensmålen för gymnasieingenjörsexamen,

� fullständig vidareutbildning: betyg från kurser och ett examensarbete i en

omfattning om totalt 900 gymnasiepoäng enligt en individuell studieplan,

� garanterad undervisningstid: den minsta undervisningstid i timmar som

eleverna ska erbjudas enligt 17 a kap. 8 § skollagen (2010:800),

� gemensamma kurser: de kurser som ska ingå i vidareutbildningen,
� gymnasiepoäng: ett mått på studieomfattningen av en kurs i vidareutbild-

ningen eller examensarbetet,

� Nationella rådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år: det

nationella råd för vidareutbildningen som Statens skolverk ska ansvara för
enligt 10 § förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk,

� nya kurser: kurser som initieras av huvudmän eller av andra intressenter

enligt 2 kap. 4 § och som Skolverket har meddelat föreskrifter om enligt
2 kap. 2 §,

� utgång: en benämning för en viss kompetens inom ett teknikområde som

en kombination av kurser inom en nationell profil leder till, och

� yrkesämnen: yrkesinriktade karaktärsämnen.

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:1049

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015