SFS 2015:1050 Förordning om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

151050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:947) om
statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för

gymnasial lärlingsutbildning ska ha följande lydelse.

3 §

1

Statsbidrag får lämnas för

1. huvudmannens kostnader för ersättning till den juridiska eller fysiska

person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala
lärlingsutbildningen, och

2. kostnader för utveckling av den gymnasiala lärlingsutbildningen.
Statsbidrag enligt första stycket lämnas med högst 47 500 kronor per läsår

för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och som det tecknats
utbildningskontrakt för. Av den summan får statsbidrag för sådana utveck-
lingskostnader som avses i första stycket 2 uppgå till högst 10 000 kronor per
läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning.

Utöver den totalsumma som anges i andra stycket får statsbidrag för sådan

ersättning som avses i första stycket 1 lämnas med ytterligare högst
10 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbild-
ning och vars handledare på arbetsplatsen har fullföljt en handledarutbildning
som Statens skolverk bedömer uppfyller de krav som verket har ställt upp för
sådan utbildning.

Om ansökningarna om statsbidrag som uppfyller förutsättningarna för ett

läsår överstiger tillgängliga medel, ska huvudmännens statsbidrag reduceras
proportionerligt på så sätt att fördelningen mellan kostnadsslagen i första
stycket ska vara densamma som om någon reducering inte skett.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:27.

SFS 2015:1050

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015