SFS 2015:1052 Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

151052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att statliga myndigheter

genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en
god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och
inför och vid höjd beredskap.

2 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som dels reglerar krisbered-

skapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403) om totalför-
svar och höjd beredskap i fråga om civil verksamhet.

I förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap finns

bestämmelser om myndigheters ansvar att i sin verksamhet beakta och pla-
nera för totalförsvarets krav. I förordningen finns även bestämmelser om hur
höjd beredskap tillkännages och vilka författningar som då omedelbart ska
tillämpas.

I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen
(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi-
nära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om vilka
åtgärder kommuner och landsting ska vidta inför och vid fredstida krissitua-
tioner och höjd beredskap. I lagen regleras det geografiska områdesansvaret
på lokal nivå.

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något annat inte

följer av lag eller annan förordning.

3 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller, om inte annat anges särskilt,

för statliga myndigheter under regeringen med undantag av Regeringskans-
liet, kommittéväsendet och Försvarsmakten.

Bestämmelsen i 19 § gäller för samtliga statliga myndigheter under rege-

ringen. Bestämmelsen i 20 § gäller för statliga myndigheter under regeringen
med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet, Säkerhetspolisen,
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Total-
försvarets forskningsinstitut.

SFS 2015:1052

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1052

För utlandsmyndigheterna tillämpas bestämmelserna endast i den utsträck-

ning som bestäms i föreskrifter som meddelas av Regeringskansliet (Utrikes-
departementet).

4 §

Med krisberedskap avses i denna förordning förmågan att genom utbild-

ning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de struktu-
rer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera
krissituationer.

Samverkan och samordning

5 §

Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en krissituation, ska

vidta de åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. Myn-
digheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan krissituation.

6 §

Varje länsstyrelse ska inom sitt geografiska område i fråga om sådana

situationer som avses i 8 § andra stycket vara en sammanhållande funktion
mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och näringsliv,
och den nationella nivån. Länsstyrelserna ska efter beslut av regeringen prio-
ritera och inrikta statliga och internationella resurser som ställs till förfo-
gande. Länsstyrelserna ska vidare verka för att

� regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,
� nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker konti-

nuerligt,

� under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och

myndigheter, och

� informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under

sådana förhållanden samordnas.

Samverkansområden

7 §

För att främja en helhetssyn i planeringen för krisberedskap och höjd

beredskap ska planeringen för de myndigheter som anges i bilagan till denna
förordning bedrivas inom samverkansområden. Samverkansområdena anges i
bilagan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vid behov besluta att

även andra myndigheter ska ingå i eller stödja arbetet i samverkansområdena.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i samverkan med de

myndigheter som ingår i samverkansområdena, utveckla formerna för arbetet
i områdena. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare årligen
lämna en redogörelse för och en bedömning av arbetet som bedrivits inom
områdena till Regeringskansliet. Redogörelsen och bedömningen ska lämnas
vid samma tidpunkt som årsredovisningen.

Förberedelser för och verksamhet under krissituationer

Risk- och sårbarhetsanalys

8 §

Varje myndighet ska i syfte att stärka sin egen och samhällets krisbered-

skap analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom

background image

3

SFS 2015:1052

myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmå-
gan till verksamhet inom området.

Vid denna analys ska myndigheten särskilt beakta
1. situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en

situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan komma att
uppstå,

2. situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra

aktörer,

3. att de mest nödvändiga funktionerna kan upprätthållas i samhällsviktig

verksamhet, och

4. förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom myndighetens

ansvarsområde.

Myndigheten ska minst vartannat år värdera och sammanställa resultatet av

arbetet i en risk- och sårbarhetsanalys. De myndigheter som har ett särskilt
ansvar för krisberedskapen enligt 10 § och de myndigheter som Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap beslutar i enskilda fall, ska senast vid
utgången av oktober månad varje jämnt årtal lämna en sammanfattande redo-
visning baserad på analysen till Regeringskansliet och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Redovisningen ska innefatta vilka åtgärder
som planeras och en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder.

Utbildning och övning

9 §

Varje myndighet ska ansvara för att personalen vid myndigheten får den

utbildning och övning som behövs för att den ska kunna lösa sina uppgifter i
samband med krissituationer. En planlagd utbildnings- och övnings-
verksamhet i syfte att uppnå detta mål ska genomföras.

Särskilt ansvar för krisberedskapen

10 §

De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, länsstyrel-

serna samt i övrigt de andra myndigheter som regeringen meddelar före-
skrifter om eller beslutar efter förslag från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för
att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot
och risker.

Myndigheterna ska särskilt
1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myn-

dighet,

2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, landsting,

sammanslutningar och näringsidkare som är berörda,

3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och inter-

nationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap,

4. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och annan kun-

skapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade händelser,

5. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska system som

är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra sitt arbete,

6. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma radiokom-

munikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som förvaltas av Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap, och

background image

4

SFS 2015:1052

7. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sin

övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den övningsverk-
samhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar. Myn-
digheterna ska vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras
ansvarsområde.

Tjänsteman i beredskap

11 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov till

Regeringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka myndigheter som
ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det
inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvar-
liga kriser.

Ledningsfunktion

12 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov till

Regeringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka myndigheter som
ska ha förmåga att vid en kris, som berör myndigheternas egna ansvars-
områden eller medför behov av samverkan med annan myndighet, omgående
kunna upprätta en ledningsfunktion.

Rapportering

13 §

Myndigheter med ansvar enligt 10 § ska, när en situation som avses i

8 § andra stycket uppstår, hålla regeringen informerad om händelseut-
vecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och tillgängliga resurser
inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder.

14 §

Varje myndighet ska efter förfrågan från Regeringskansliet eller Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap lämna den information som
behövs för samlade lägesbilder.

Bevakningsansvariga myndigheters åtgärder inför och vid höjd
beredskap

15 §

I 4 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

regleras myndigheters ansvar att i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav.
Av bilagan till denna förordning framgår vilka myndigheter som har ett an-
svar att vidta de ytterligare förberedelser som krävs inom respektive
ansvarsområde vid höjd beredskap (bevakningsansvariga myndigheter).

16 §

De bevakningsansvariga myndigheterna ska särskilt

1. planera för att kunna anpassa verksamheten inför en förändrad säker-

hetspolitisk situation,

2. genomföra den omvärldsbevakning och de risk- och sårbarhetsanalyser

samt de utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten ska klara sina upp-
gifter vid höjd beredskap,

3. ta ut, utbilda och öva berörd personal för myndighetens verksamhet vid

höjd beredskap om dessa aktiviteter inte kan anstå till en skärpt säkerhets-
politisk situation, och

background image

5

SFS 2015:1052

4. av medel anvisade för höjd beredskap anskaffa de förnödenheter och den

utrustning som myndigheten behöver för att klara sina uppgifter vid höjd
beredskap om denna anskaffning inte kan anstå till en skärpt säkerhetspolitisk
situation.

17 §

De bevakningsansvariga myndigheterna ska vid höjd beredskap i för-

sta hand inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för total-
försvaret. Den fredstida verksamheten ska om möjligt upprätthållas i normal
omfattning.

18 §

Vid höjd beredskap ska de bevakningsansvariga myndigheterna hålla

regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den för-
väntade utvecklingen inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna och
planerade åtgärder.

När beredskapen höjts ska de bevakningsansvariga myndigheterna även

lämna Försvarsmakten underlag enligt 8 § förordningen (2015:1053) om
totalförsvar och höjd beredskap.

Informationssäkerhet

19 §

Varje myndighet ansvarar för att egna informationshanteringssystem

uppfyller sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndighetens
verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Därvid ska behovet av
säkra ledningssystem särskilt beaktas.

20 §

Till stöd för arbetet med samhällets informationssäkerhet ska en myn-

dighet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt rappor-
tera it-incidenter som inträffat i myndighetens informationssystem och som
allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndig-
heten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan
organisation.

En myndighet som tillhandahåller tjänster åt en annan organisation ska i

samband med rapportering enligt första stycket informera och vid behov sam-
råda med den eller de uppdragsgivare som berörs av incidenten.

Rapporteringsskyldigheten omfattar inte sådana incidenter som ska rappor-

teras enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Om det kan antas att en incident som rapporterats till Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap enligt första stycket har sin grund i en brottslig
gärning, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt upp-
mana den rapporterande myndigheten att anmäla incidenten till polisen.

Verkställighetsföreskrifter

21 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får

1. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

8 § om risk- och sårbarhetsanalyser,

2. meddela föreskrifter om sådana säkerhetskrav som avses i 19 § med be-

aktande av nationell och internationell standard,

3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

16�18 §§, utom i fråga om Kustbevakningen, och

background image

6

SFS 2015:1052

4. efter att ha gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten

tillfälle att yttra sig, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av 20 § första stycket om rapportering av it-incidenter.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

background image

7

SFS 2015:1052

Bilaga

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt
ansvar inom områdena

Samverkans-
områden

Myndigheter med särskilda
uppgifter inom samverkans-
områdena

Myndighet
med ansvar
enligt 10 §

Myndighet
med ansvar
enligt 16 §

Teknisk infra-
struktur

Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Transporter

Luftfartsverket
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Trafikverket
Transportstyrelsen

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Farliga ämnen

Folkhälsomyndigheten
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska
anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Tullverket

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Ekonomisk
säkerhet

Finansinspektionen
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Geografiskt
områdesansvar

Länsstyrelserna
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap

x
x

x
x

Skydd, undsätt-
ning och vård

Kustbevakningen
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Polismyndigheten
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Transportstyrelsen
Tullverket

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015