SFS 2015:1053 Förordning om totalförsvar och höjd beredskap

151053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om totalförsvar och höjd beredskap;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403)

om totalförsvar och höjd beredskap. Bestämmelserna i förordningen syftar till
att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i sam-
hället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter inför och vid
höjd beredskap.

2 §

I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns bestämmelser om statliga
myndigheters åtgärder för att förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Förordningen innehåller även bestämmelser om bevakningsansvariga myn-
digheters åtgärder inför och vid höjd beredskap.

I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen
(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi-
nära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om vilka
åtgärder kommuner och landsting ska vidta vid höjd beredskap.

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något annat inte

följer av lag eller annan förordning.

3 §

Bestämmelserna i 4, 6, 18 och 19 §§ gäller för statliga myndigheter

under regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet och
Försvarsmakten. För utlandsmyndigheterna tillämpas bestämmelserna endast
i den utsträckning som bestäms i föreskrifter som meddelas av Regerings-
kansliet (Utrikesdepartementet).

Beredskapsplanering och åtgärder inför och vid höjd beredskap

Myndigheternas beredskapsplanering

4 §

Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. I

myndigheternas planering för totalförsvaret ska det ingå att myndigheten
under höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt med
hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt.

SFS 2015:1053

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1053

Myndigheternas planering för totalförsvaret ska ske i samverkan med de

statliga myndigheter, kommuner, landsting, sammanslutningar och närings-
idkare som är berörda.

5 §

Av 7 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsan-

svariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap följer att planeringen för
höjd beredskap, för i den förordningen utpekade myndigheter, ska bedrivas
inom samverkansområden. I den förordningen regleras även vilka myndighe-
ter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap (bevakningsansva-
riga myndigheter) och vad dessa myndigheter särskilt ska göra.

6 §

Personal som är anställd hos en myndighet och som inte tas i anspråk i

totalförsvaret i övrigt får, med stöd av anställningsavtalet, krigsplaceras vid
myndigheten.

Personal som är krigsplacerad vid myndigheten med stöd av anställnings-

avtalet och personal som kan komma att beordras att tjänstgöra hos någon
annan myndighet än den där den är anställd, ska genom myndighetens försorg
ges skriftligt besked om sin krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. Beske-
det ska innehålla uppgift om inställelseplats.

Underlag till Försvarsmakten

7 §

Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forsk-

ningsinstitut, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Fortifikationsverket och
Försvarshögskolan ska lämna Försvarsmakten det underlag som behövs för
att myndigheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet till regeringen
vid höjd beredskap.

8 § Vid höjd beredskap ska de myndigheter som är bevakningsansvariga
myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevak-
ningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap lämna Försvars-
makten det underlag som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sin
informationsskyldighet till regeringen.

Hur beslut om höjd beredskap tillkännages

9 §

Att beredskapen i Sverige höjts till skärpt eller högsta beredskap till-

kännages, förutom på det sätt som föreskrivs i 4 § lagen (1976:633) om kun-
görande av lagar och andra författningar, i ljudradion och televisionen. Om
det råder högsta beredskap i hela landet, kan regeringen besluta att detta ska
tillkännages även genom beredskapslarm.

10 §

Beredskapslarm ges på anläggningar för utomhusalarmering genom

trettio sekunder långa signaler med femton sekunders uppehåll mellan sig-
nalerna under sammanlagt fem minuter.

�&tgärder vid höjd beredskap

11 §

När beredskapen höjts, ska Försvarsmakten krigsorganiseras i den

omfattning som regeringen bestämmer. Vid beredskapslarm ska hela
Försvarsmakten krigsorganiseras.

background image

3

SFS 2015:1053

12 §

Vid högsta beredskap ska kommuner och landsting övergå till krigs-

organisation.

Vid beredskapslarm ska kommuner och landsting samt de trossamfund och

andra enskilda organisationer och de näringsidkare som enligt överens-
kommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig
övergå till krigsorganisation.

13 §

Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart tillämpas i

sin helhet:

� lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse

av fartyg m.m.,

� lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska far-

tyg,

� lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,
� kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen

(1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

� lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig

m.m.,

� krigshandelslagen (1964:19),
� förfogandelagen (1978:262),
� ransoneringslagen (1978:268),
� lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,
� arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),
� lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndig-

heterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

� prisregleringslagen (1989:978),
� förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara

m.m.,

� förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under

krig och vid krigsfara,

� lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,
� lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,
� lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under

krig eller krigsfara m.m., och

� lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara

m.m.

Beredskapslarm medför vidare att 56�61 §§ förordningen (2007:825) med

länsstyrelseinstruktion omedelbart ska tillämpas.

14 §

Beredskapslarm innebär föreskrift om allmän tjänsteplikt enligt 6 kap.

1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Beredskapslarm innebär vidare föreskrift enligt 1 § förordningen

(1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten.

Beredskapslarm innebär även förordnande enligt 2 § lagen (1940:176) med

vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg samt förordnande enligt
4 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300).

15 §

Beredskapslarm innebär order till den som är krigsplacerad inom total-

försvaret enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller på annan grund
att omedelbart inställa sig till tjänstgöring enligt krigsplaceringsorder eller
motsvarande handling. Beredskapslarm innebär också att egendom som tagits

background image

4

SFS 2015:1053

ut i fredstid med stöd av förordningen (1992:391) om uttagning av egendom
för totalförsvarets behov omedelbart ska tillhandahållas i enlighet med tidi-
gare lämnade uttagningsbesked.

Säkra kryptografiska funktioner

16 §

Regeringskansliet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Försvarsmakten, För-
svarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinsti-
tut, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Fortifikationsverket och Försvars-
högskolan ska ha säkra kryptografiska funktioner. I denna förordning används
uttrycket säkra kryptografiska funktioner i betydelsen kryptografiska funktio-
ner godkända av Försvarsmakten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar vilka övriga myn-

digheter som ska ha säkra kryptografiska funktioner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar även vilka företag

som efter överenskommelse ska få tillgång till säkra kryptografiska funktio-
ner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därutöver ingå avtal
om tilldelning med kommuner och organisationer som har behov av säkra
kryptografiska funktioner.

17 §

Försvarsmakten svarar för att Försvarsmakten, Försvarets materiel-

verk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets rekryteringsmyndig-
het, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan tilldelas säkra kryptografiska
funktioner. Försvarets radioanstalt svarar för att övriga som enligt 16 § ska ha
säkra kryptografiska funktioner tilldelas sådana.

18 §

Myndigheter som tilldelats säkra kryptografiska funktioner ska under

normal kontorstid kunna ta emot och sända krypterade meddelanden.

När en situation av den omfattning som avses i 8 § andra stycket förord-

ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndighe-
ters åtgärder vid höjd beredskap uppstår och vid höjd beredskap ska myndig-
heterna kunna ta emot och sända krypterade meddelanden även under icke
kontorstid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller annars, efter samråd

med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, annan myndighet som
har behov av information, ska ingå överenskommelse med sådant företag,
sådan kommun eller organisation som tilldelats system med stöd av 16 §
tredje stycket om när krypterade meddelanden ska kunna tas emot och sändas.

Verkställighetsföreskrifter

19 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de ytterli-

gare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 4, 6 och 18 §§, utom i
fråga om Kustbevakningen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt,

background image

5

SFS 2015:1053

Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket och Försvarshögsko-
lan.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015