SFS 2015:1054 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

151054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning
(1990:12);

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 20 § totalförsvarets folkrättsförordning

(1990:12) ska ha följande lydelse.

20 §

1

Försvarsmakten och de myndigheter som är bevakningsansvariga

myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevak-
ningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska se till att perso-
nalen inom verksamhetsområdet får en tillfredsställande utbildning och infor-
mation om folkrättens regler i krig och under neutralitet. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap ska erbjuda de bevakningsansvariga myndig-
heterna grundläggande utbildning i folkrättens regler i krig och under neutra-
litet samt samordna utbildningen inom totalförsvarets civila del.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:881.

SFS 2015:1054

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015