SFS 2015:1055 Förordning om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

151055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:390) om
förberedelser för leverans av varor och tjänster;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1992:390) om förbe-

redelser för leverans av varor och tjänster ska ha följande lydelse.

1 §

1

Myndigheter under regeringen som behöver tillförsäkra sig leverans av

varor och tjänster som är viktiga för totalförsvaret under förhållanden som av-
ses i 1 § eller 2 § första stycket förfogandelagen (1978:262) ska anmäla beho-
vet till någon av de myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter
enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

2 §

2

De myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt för-

ordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndig-
heters åtgärder vid höjd beredskap ska träffa avtal med företag om att dessa
under förhållanden som avses i 1 § ska tillhandahålla varor och tjänster (före-
tagsplanläggning). Myndigheten får dock lämna tillstånd för annan myndig-
het att träffa sådana avtal.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:957.

2 Senaste lydelse 2006:957.

SFS 2015:1055

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015