SFS 2015:1056 Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

151056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:243) om
undanförsel och förstöring;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2 och 9 §§ förordningen (1993:243) om undan-

försel och förstöring ska ha följande lydelse.

2 §

1

Varje myndighet som är bevakningsansvarig myndighet enligt förord-

ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndighe-
ters åtgärder vid höjd beredskap ska planlägga undanförsel av egendom som
huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde.

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motorrepa-

rationstjänsten.

Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, planlägga

undanförseln av arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhisto-
riska föremål: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungliga bib-
lioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum
med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Statens musiksam-
lingar, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Naturhis-
toriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima museer
samt Statens centrum för arkitektur och design. Myndigheterna ska vid plan-
läggningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planlägg-

ningen av undanförsel.

9 §

2

Varje myndighet som är bevakningsansvarig myndighet enligt förord-

ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndighe-
ters åtgärder vid höjd beredskap ska planlägga förstöring av egendom som
huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde. Försvars-
makten ska dock efter hörande av berörda myndigheter planlägga förstöring
av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

1 Senaste lydelse 2013:73.

2 Senaste lydelse 2008:1008.

SFS 2015:1056

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1056

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planlägg-

ningen utom när det gäller sådan egendom som Försvarsmakten har planlägg-
ningsansvaret för.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)