SFS 2015:1057 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

151057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (1995:238) om total-

försvarsplikt ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

1

Inkallelse till sådan repetitionsutbildning som äger rum i form av

mobiliseringsövning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring får ske
genom radio eller television. Att inkallelse till krigstjänstgöring även får ske
genom beredskapslarm framgår av förordningen (2015:1053) om totalförsvar
och höjd beredskap.

En sådan inkallelse ska dessutom sändas till den inkallade med posten, om

det behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:959.

SFS 2015:1057

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015