SFS 2015:1058 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

151058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

dels att 19 a och 39 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande ly-

delse.

10 a §

En myndighet ska skyndsamt anmäla till den myndighet som enligt

39 § utövar tillsyn över säkerhetsskyddet om det inträffat en it-incident i myn-
dighetens informationssystem och

1. incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i ett informationssystem där

hemliga uppgifter behandlas i en omfattning som inte är ringa,

2. incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i ett informationssystem

som särskilt behöver skyddas mot terrorism, eller

3. incidenten upptäckts genom stöd enligt 4 § förordningen (2007:937)

med instruktion för Försvarets radioanstalt.

En myndighet som tillhandahåller tjänster åt en annan organisation ska i

samband med rapportering enligt första stycket informera och vid behov sam-
råda med den eller de uppdragsgivare som berörs av incidenten.

Om det har inträffat en incident enligt första stycket som ska rapporteras

till Försvarsmakten, ska den rapporterande myndigheten också skyndsamt
informera Säkerhetspolisen.

19 a §

1

Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3

samt registerkontroll när det gäller

1. sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i kommittéförord-

ningen (1998:1474), och

2. övriga anställningar, uppdrag eller annat deltagande i verksamhet som

regeringen beslutar om.

Försvarsmakten beslutar emellertid om registerkontroll när det gäller

sådana anställningar som anges i 25 § första stycket förordningen
(2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.

1 Senaste lydelse 2008:919.

SFS 2015:1058

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1058

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

39 §

2

Säkerhetsskyddet ska kontrolleras av

1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket, Försvarshögskolan

och de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet, och

2. Säkerhetspolisen när det gäller övriga myndigheter utom Justitie-

kanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016 i fråga om 19 a § och i

övrigt den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:919.