SFS 2015:1060 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

151060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 52 § förordningen (2007:825) med länsstyrelse-

instruktion ska ha följande lydelse.

52 §

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt för-

ordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndig-
heters åtgärder vid höjd beredskap och den högsta civila totalförsvars-
myndigheten inom länet.

Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället,

bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt
utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida
krissituationer och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2015:1060

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015