SFS 2015:1061 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

151061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2007:1030) med instruktion

för Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

12 §

1

Arbetsförmedlingen fullgör därutöver

1. vissa uppgifter som rör arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förordningen (1997:835) om arbets-
löshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,

2. vissa uppgifter som rör arbetstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716)

och utlänningsförordningen (2006:97),

3. vissa uppgifter vid varsel om driftsinskränkning och för att främja

anställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga
enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, samt

4. de uppgifter inom totalförsvaret som framgår av förordningen

(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap och som i övrigt beslutas av
regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:422.

SFS 2015:1061

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015