SFS 2015:1062 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

151062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1135) om årliga avgifter

för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som ska

betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska finansiera den
verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för

1. sådan verksamhet som finansieras med stöd av
a) avgiftsförordningen (1992:191), eller
b) förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos

Finansinspektionen,

2. sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2015:1052) om kris-

beredskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd bered-
skap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, och

3. sådan verksamhet som hör samman med samordningsorganet för tillsyn

enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.

Avgifterna ska även finansiera den del av Statistiska centralbyråns verk-

samhet som avser insamling och behandling av uppgifter åt Finansinspek-
tionen enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn
över finansmarknaderna.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:502.

SFS 2015:1062

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015