SFS 2015:1063 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

151063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 7 och 33 §§ förordningen (2007:1266) med

instruktion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

7 §

1

Försvarsmakten ska samordna beredskapsplanläggningen och den ope-

rativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande planläggning
inom övriga delar av totalförsvaret.

Försvarsmakten ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3�5 kap.

miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om militärt försvar.

Försvarsmakten får ta del av planläggningen för höjd beredskap hos de

myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgär-
der vid höjd beredskap.

33 §

Försvarsmakten får meddela övriga statliga myndigheter föreskrifter i

frågor om signalskyddstjänsten inklusive säkra kryptografiska funktioner
inom totalförsvaret, förutom i fråga om verkställigheten av 18 § förordningen
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:481.

SFS 2015:1063

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015