SFS 2015:1064 Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

151064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:452) med
instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2008:452) med instruktion

för Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha följande lydelse.

17 §

Föreskrifter om Strålsäkerhetsmyndighetens medverkan i totalförsva-

ret finns i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansva-
riga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053)
om totalförsvar och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:1064

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015