SFS 2015:1065 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

151065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1002) med
instruktion för Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruk-

tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 11 a och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 b §, av följande lydelse.

11 a §

1

Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets infor-

mationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom om-
rådet. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande arbete till
andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organi-
sationer.

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en samman-

ställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § för-
ordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndig-
heters åtgärder vid höjd beredskap. Inför sammanställning av rapporten ska
myndigheten inhämta upplysningar från Säkerhetspolisen och Försvarsmak-
ten om de incidenter som rapporterats in till de myndigheterna enligt 10 a §
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden på infor-

mationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder på olika nivåer
och områden i samhället.

11 b §

Myndigheten ska ansvara för att Sverige har en nationell funktion

med uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-
incidenter. Myndigheten ska

1. agera skyndsamt vid it-incidenter genom att sprida information samt vid

behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i det arbete som
krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade,

2. återrapportera till berörda aktörer i samband med att en it-incident har

rapporterats,

3. samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informations-

säkerhetsområdet, och

4. vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra

länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

1 Senaste lydelse 2010:1901. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2015:1065

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1065

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

26 §

2

Myndigheten ska ta ut avgifter för grundabonnemang och tilläggs-

tjänster som avser det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd
och säkerhet (Rakel-systemet).

Regeringen beslutar om avgifternas storlek när det gäller grundabonne-

mang för myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap och höjd bered-
skap enligt bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Myndighe-
ten beslutar om övriga avgifters storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:696.