SFS 2015:1066 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

151066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (2009:93) med instruk-

tion för Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

3 §

1 Myndigheten ska

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa

avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen (2001:911)
om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förord-
ningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektio-
nens verksamhet,

3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den

1 oktober varje år redovisa förslag till ändringar i bestämmelserna i förord-
ningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och för-
ordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk-
samhet som bör göras med anledning av gjorda eller kommande ändringar i
regelverket på myndighetens ansvarsområde,

4. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 maj varje år redogöra

för myndighetens erfarenheter av tillsynsarbetet avseende konsumentskydd,
lämna en bedömning av riskerna för konsumenterna inom det finansiella om-
rådet, ange de åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas för att stärka
konsumentskyddet samt redogöra för behovet av utveckling av regler på om-
rådet,

5. i särskilda rapporter till regeringen senast den 20 juni och den 15 decem-

ber varje år redogöra för myndighetens analys och bedömning av den finan-
siella stabiliteten, de åtgärder som vidtagits och kan komma att vidtas för att
motverka att finansiella obalanser uppstår, åtgärdernas effekter på samhälls-
ekonomin samt behovet av utveckling av regler på området, och

6. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för en bestämd

tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket atomansvarig-

hetslagen (1968:45), förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myn-
digheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om
totalförsvar och höjd beredskap.

1 Senaste lydelse 2013:1112.

SFS 2015:1066

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1066

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

6 §

2

Myndigheten ska samverka med Riksbanken och Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap i frågor som rör krisberedskap enligt förord-
ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndighe-
ters åtgärder vid höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:278.