SFS 2015:1068 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

151068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2013:1020) med instruktion

för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

8 §

1

Myndigheten ska övervaka planläggningen av smittskyddets beredskap

och inom sitt ansvarsområde ta initiativ till åtgärder som skyddar befolk-
ningen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot i kris och
under höjd beredskap.

Myndigheten ska samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt

lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Bestämmelser om myndighetens medverkan i krisberedskap och i totalför-

svaret finns i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsan-
svariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:173.

SFS 2015:1068

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015