SFS 2015:1069 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

151069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2015:284) med instruktion för

Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

9 §

Socialstyrelsen ska

1. medverka i krisberedskap och i totalförsvaret i enlighet med förord-

ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndighe-
ters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalför-
svar och höjd beredskap samt samordna och övervaka planläggningen av den
civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap,

2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer av

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober
2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om
upphävande av beslut nr 2119/98/EG,

3. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen med

läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätthålla en
katastrofmedicinsk beredskap, och

4. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälso-

beredskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2015:1069

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015