SFS 2015:1070 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

151070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om
ändring i förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2015:406) om stöd

för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.
2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:1070

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1070

Bilaga 1

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Da-
larnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10
procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkur-
renskraft.

5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar.

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)
Engångsröjning av
betesmark

Ersättningsnivå

5 000 kr/ha

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Reglerbar dränering

Ersättningsnivå

8 000 kr/brunn

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

8 000

Stängsel mot rovdjur

Ersättningsnivå

50 kr/m

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Förädlingsstöd

Ersättning av kostnad
(%)

40

1

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000

Högsta ersättnings-
nivå (kr)

600 000�4 000 000

2

Investeringar i jord-
bruk

Ersättning av kostnad
(%)

40

1, 4

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

50 000

5, 100 000

Högsta ersättnings-
nivå (kr)

1 000 000�7 000 000

2

100 000

3

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)
Skapa och utveckla
annan verksamhet än
jordbruk

Ersättning av kostnad
(%)

40

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå

Förnybar energi:
1 000 000 kr�
200 000 euro

1

Gödselbaserad biogas:
40 000 000 kr
Jobbskapande:
600 000 kr�200 000
euro

1

background image

3

SFS 2015:1070

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas i alla projekt inom ett län och
kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna ändras.

2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskostnad enligt fö-
reskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.

3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, för-
säljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt prioriterad i
länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen samt investe-
ringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat.

4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner.

6 I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent (våtmark och dammar, två-
stegsdiken och förbättrad vattenkvalitet).

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden
(6 kap.)
Bredband

Ersättning av kostnad
(%)

40�90

1

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå

10 000 000 euro per
projekt

Infrastruktur för
rekreation och turist-
information

Ersättning av kostnad
(%)

90

2

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Service och fritid på
landsbygden

Ersättning av kostnad
(%)

90, 50

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000

4, 50 000,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

600 000�4 000 000

5

Småskalig infrastruk-
tur

Ersättning av kostnad
(%)

90

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Utveckling av natur-
och kulturvärden

Ersättning av kostnad
(%)

100

6,7, 90, 508

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

30 000, 50 000

9

Högsta ersättningsnivå
(kr)

Våtmarker och dam-
mar:
200 000 kr/ha
(400 000 kr/ha)

10

Tvåstegsdiken:
1 000 kr/m
�vriga: 15 000 000

11

background image

4

SFS 2015:1070

7 Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande
av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggna-
der. I dessa fall ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt na-
tionellt offentligt stöd.

8 Miljöinvesteringar med begränsad miljönytta eller om sökande äger byggnaden där
projekt för utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader ge-
nomförs.

9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.

10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan
stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.

11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 15 miljoner kronor.

1 Skapa våtmark i skog, sköta natur- och kulturmiljöer och gallra fram ädellöv/lövrik
skog.

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars
livskraft (7 kap.)
Skogens miljövärden

Ersättning av kostnad
(%)

100

1

Ersättningsnivå

Naturvårdsbränning:
28 000 kr/bränning,
9 000/ha
Röja och rensa sten-
mur: 850 kr/100 m
Rensa kulturmiljöer:
1 300 kr/st

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

�

Högsta ersättningsnivå 60 000 000

1

�&terställande av
skadad skog

Ersättning av kostnad
(%)

100

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

50 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

Betesmarker och slåtterängar
Markklass

Ersättningsnivå

1

Betesmarker och slåtterängar med
allmän skötsel

1 000 kr/ha

Betesmarker med särskild skötsel

2 800 kr/ha

Slåtterängar med särskild skötsel

4 500 kr/ha

Alvarbete 1

000

kr/ha

Skogsbete 2

500

kr/ha

Gräsfattiga marker

1 700 kr/ha

Mosaikbetesmarker 1

700

kr/ha

background image

5

SFS 2015:1070

Betesmarker och slåtterängar � Kompletterande insatser
Komplement

Ersättningsnivå

1

Efterbete

700 kr/ha

Lövtäkt

100 kr/ha

2

Bränning

800 kr/ha

Höhantering

1 700 kr/ha

Lieslåtter

7 000 kr/ha

Svårtillgängliga platser

1 000 kr/ha

Fäbodar
Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Fäbod i bruk: Huvudfäbod

3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk
består av 6 hektar

Fäbod i bruk: Kompletterande

500 kr/ha, där en kompletterande
fäbod består av 6 hektar

Fäbodbete 1

000

kr/ha

Komplement särskild skötsel av fä-
bodbete

1 200 kr/ha

Hotade husdjursraser
Djurslag

Ersättningsnivå

3

Getter 1

450

kr/djurenhet

Svin 2

050

kr/djurenhet

Nöt

1 450 kr/djurenhet

Får 1

450

kr/djurenhet

Minskat kväveläckage
Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Fånggröda 1

100

kr/ha

Vårbearbetning 600

kr/ha

Lantrasföreningar
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till
ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande
utgifter.
Restaurering av betesmarker och slåtterängar
Ersättningsnivå

3

3 600 kr/ha
Skyddszoner
Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Skyddszon mot vattendrag

3 000 kr/ha

Anpassade skyddszoner

3 000 kr/ha

Skötsel av våtmarker och dammar
Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Skötsel av våtmarker och dammar

4 000 kr/ha

Markersättning i hela landet utom
Götalands Södra Slättbygder, åker-
mark

1 000 kr/ha

Markersättning i Götalands Södra
Slättbygder, åkermark

3 000 kr/ha

background image

6

SFS 2015:1070

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som
är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå
på 1 000 kr/ha. Det får vara högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Vallodling
Ersättningsnivå

3

500 kr/ha

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)
Ekologisk produktion
Produktionskategori

Ersättningsnivå

1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

Djurersättning

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet

Omställning till ekologisk produktion
Produktionskategori

Ersättningsnivå

1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

Djurersättning

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar
(10 kap.)
Kompensationsstöd i bergsområden

1,2,3,4

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

Jord-
bruk med
betes-
djur och
foder-
grödor
på åker-
mark

Jord-
bruk
med
betes-
djur och
natur-
betes-
mark

Jordbruk
med
betesdjur
och andra
mycket
extensiva
natur-
betes-
marker

Jordbruk
med
växt-
odling

Extensivt
jordbruk

1

3 900

2 300

1 000

1 100

500

2a

3 600

2 000

900

1 100

300

2b

3 600

1 800

900

1 100

300

3

3 500

1 500

600

1 100

300

background image

7

SFS 2015:1070

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas
stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir
mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar.

3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned
till 80 procent av ersättningsnivån.

4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned
till 80 procent av ersättningsnivån.

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar

1,2,3

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

4a

1 700

600

250

600

0

4b

600

300

0

300

0

5a

1 500

700

250

600

0

5b

1 100

400

0

600

0

5c

1 000

400

0

500

0

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar

1,2,3

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

5d

1 200

400

0

600

0

Djurens välbefinnande (11 kap.)
Extra djuromsorg får

Ersättningsnivå

2 000 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Extra djuromsorg
suggor

Ersättningsnivå

2 000 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Utökad klövhälsovård
för mjölkkor

Ersättningsnivå

220 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Samarbete (12 kap.)
Pilotprojekt

Ersättning av kostnad
(%)

70

1, 902, 100

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå

�

Innovationsgrupper
och innovationsprojekt,
(EIP)

Ersättning av kostnad
(%)

100

4

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000, 50 000

5,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

background image

8

SFS 2015:1070

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen
ökad djurvälfärd, tillväxt i livsmedelskedjan och stärkt konkurrenskraft för småföretag
i livsmedelskedjan.

2 Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden (annat än i not 1).

3 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livs-
miljö).

4 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investe-
ringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7.

5 Bildande av innovationsgrupper.

6 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

7 Projekt inom miljö.

8 Projekt inom området människors livsmiljö.

Miljö och klimat

Ersättning av kostnad
(%)

70

6, 907, 100

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000, 50 000

8,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Korta leveranskedjor
och lokala marknader

Ersättning av kostnad
(%)

90

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Diversifiering

Ersättning av kostnad
(%)

90

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�