SFS 2015:1072 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

151072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 18 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

1. tillhandahålla lotsning,
2. i egenskap av infrastrukturhållare för farleder svara för farledshållning

och vid behov inrätta nya farleder,

3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst,
4. svara för isbrytning,
5. verka inom sitt ansvarsområde för att sjöfartens påverkan på miljön mi-

nimeras,

6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsområde

(sjökartläggning),

7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för sköt-

sel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,

9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
10. årligen bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa en

uppföljning av de transportpolitiska målen,

11. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för

sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i 2006 års sjöarbetskonvention,

12. tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporterings-

system (SRS) och automatiskt fartygsidentifikationssystem (AIS),

13. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder

vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för Sveriges sjötrafik-
informationstjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS) och trafiksepa-
reringssystem (TSS),

14. tillhandahålla ett nationellt system för maritim information (Safe Sea

Net Sweden) och se till att detta system svarar mot Europeiska unionens sys-
tem för informationsutbyte inom sjöfarten (Safe Sea Net) enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av
ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik inom gemenskapen
och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, i lydelsen enligt kommis-
sionens direktiv 2014/100/EU,

1 Senaste lydelse 2015:582

SFS 2015:1072

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1072

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

15. svara för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till

att fartyg anmäler sig och lämnar de uppgifter i det nationella systemet för
maritim information som följer av Transportstyrelsens föreskrifter,

16. tillhandahålla ett system för harmonisering och samordning av rappor-

teringsformaliteter (Single Window) och ansvara för samarbetet med Euro-
peiska kommissionen och andra medlemsstater i fråga om att utveckla meto-
der för harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna enligt
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den
20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till
och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direk-
tiv 2002/6/EG, i den ursprungliga lydelsen, och

17. svara för incidentrapportering hela dygnet och i övrigt utföra de uppgif-

ter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)