SFS 2015:1073 Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

151073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den
allmänna ordningen eller den inre säkerheten i
landet;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas

vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i lan-
det.

Regeringens befogenheter

2 §

Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen

eller den inre säkerheten i landet får regeringen, i syfte att upprätthålla lag och
ordning eller skydda nationell säkerhet, vidta sådana åtgärder som avses i 3
och 4 §§.

Bemyndiganden

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg
eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

4 §

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. tillsyn och kontroll av åtgärder som avses i 3 §, och
2. sanktionsavgifter vid överträdelser av föreskrifter som avses i 3 §.

Tidsperiod

5 §

Föreskrifter enligt 3 § får gälla högst sex månader.

Föreskrifter enligt 4 § ska ha samma giltighetstid som de föreskrifter enligt

3 § som de förstnämnda föreskrifterna avser. Ett ärende eller mål om tillsyn,
kontroll eller sanktionsavgifter får dock prövas enligt föreskrifterna efter det
att giltighetstiden för dessa har gått ut, om ärendet eller målet inletts dessför-
innan.

1 Prop. 2015/16:67, bet. 2015/16:JuU24, rskr. 2015/16:122.

SFS 2015:1073

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:1073

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Ny tidsperiod

6 §

När en sådan giltighetstid som avses i 5 § har gått ut, får nya föreskrifter

meddelas med stöd av 3 eller 4 § för en giltighetstid som börjar löpa tidigast
två veckor efter det att den tidigare giltighetstiden gått ut.

1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2015.
2. Lagen upphör att gälla den 21 december 2018.
3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 eller 4 § upphör att gälla

senast när denna lag upphör att gälla.

4. Trots punkt 2 gäller lagen fortfarande för ärenden eller mål om tillsyn,

kontroll eller sanktionsavgifter som har inletts innan denna lag upphörde att
gälla.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

ANNA JOHANSSON
(Näringsdepartementet)