SFS 2015:200 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

150200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:42) om ändring i
lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel;

utfärdad den 1 april 2015.

Regeringen föreskriver

1 att lagen (2013:42) om ändring i lagen (2009:730)

om handel med vissa receptfria läkemedel ska träda i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2011/62/EU.

SFS 2015:200

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015