SFS 2015:202 Förordning om ändring i förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

150202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:929) om handel
med vissa receptfria läkemedel;

utfärdad den 1 april 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 6 § förordningen (2009:929) om handel med

vissa receptfria läkemedel ska ha följande lydelse.

6 §

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

1. egenkontroll enligt 16 § 1 lagen (2009:730) om handel med vissa recept-

fria läkemedel,

2. lokaler enligt 16 § 2 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
3. tillhandahållande enligt 16 § 3 lagen om handel med vissa receptfria lä-

kemedel, och

4. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2 lagen

(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2011/62/EU.

SFS 2015:202

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015