SFS 2015:206 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

150206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 1 april 2015.

Regeringen föreskriver att 1 A kap. 1, 2 och 4 §§ och bilagorna 2 och 2 a

fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) ska ha följande lydelse.

1 A kap.

1 §

1

Sådana överlåtelser som avses i 2 § 9 förordningen (2001:588) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och som
kvarstår efter gallring enligt 2 och 3 §§ tas upp på förteckningar över repre-
sentativa överlåtelser. Sådana överlåtelser som gallrats enligt 3 § ska tas upp
på förteckningar över bortgallrade överlåtelser.

Beträffande fastighetsregleringar gäller första stycket endast om mer än

fyra hektar överförts från en fastighet till en annan och bebyggelse saknas på
den överförda marken.

2 §

2

Med ledning av registrerade uppgifter om överlåtelser ska vid en förbe-

redande gallring (förgallring) följande överlåtelser av småhusenheter, hyres-
husenheter, lantbruksenheter och industrienheter gallras bort.

Småhusenheter: Alla överlåtelser av småhusenheter som inte uppfyller

samtliga förutsättningar under 1�6.

1. �verlåtelsedatum är den 1 juli 1995 eller senare.
2. �verlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11 enligt Lant-

mäteriets föreskrifter LMFS 2006:1 om hur fastighetsregistrets inskrivnings-
del ska föras).

3. �verlåtelsen avser inte sådana småhusenheter som vid fastighetstaxe-

ringen klassificerats som av inte fastställd typ, okänd småhusenhet eller små-
husenhet med tomtmark och byggnad med byggnadsvärde under 50 000 kro-
nor.

4. �verlåtelsen avser egendom som i sin helhet utgör småhusenhet.
5. Taxeringsvärde har fastställts för i överlåtelsen ingående småhus.
6. Taxeringsvärdet är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet och minst

25 000 kronor för obebyggd enhet.

Hyreshusenheter: Alla överlåtelser av hyreshusenheter som inte uppfyller

samtliga förutsättningar under 7�9, om taxeringsvärde har fastställts för
hyreshusenheten.

1 Senaste lydelse 2010:337.

2 Senaste lydelse 2012:411.

SFS 2015:206

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

2

SFS 2015:206

7. �verlåtelsedatum är den 1 juli 1995 eller senare.
8. �verlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11) eller exekutiv

försäljning (på auktion eller under hand) eller konkursauktion (fångeskod 70).

9. Fastställt taxeringsvärde för den överlåtna egendomen � som till minst

80 procent avser hyreshusenhet � är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet
och minst 25 000 kronor för obebyggd enhet.

Lantbruksenheter: Alla överlåtelser av lantbruksenheter som anges i 1 §

som inte uppfyller samtliga förutsättningar under 10�12, om taxeringsvärde
har fastställts för lantbruksenheten.

10. �verlåtelsedatum är den 1 juli 1993 eller senare.
11. �verlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11).
12. Fastställt taxeringsvärde för den överlåtna egendomen � som till minst

80 procent avser lantbruksenhet � är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet
och minst 25 000 kronor för obebyggd enhet.

Industrienheter: Alla överlåtelser av industrienheter som inte uppfyller

samtliga förutsättningar under 13�15, om taxeringsvärde har fastställts för
industrienheten.

13. �verlåtelsedatum är den 1 januari 1995 eller senare.
14. �verlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11) eller exeku-

tiv försäljning (på auktion eller under hand) eller konkursauktion (fångeskod
70).

15. Fastställt taxeringsvärde för den överlåtna egendomen � som till minst

80 procent avser industrienhet � är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet
och minst 25 000 kronor för obebyggd enhet.

4 §

3

Med transportköp avses sådan överlåtelse som anges i 7 § lagen

(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Med tvångsförvärv avses expropriation eller annan inlösen enligt lag samt

fastighetsreglering avseende lantbruksenhet utan att överenskommelse träf-
fats beträffande likviden.

Med överlåtelser där egendomen inte kan antas vara utbjuden på allmänna

marknaden avses bland annat

1. släktköp där köparen är säljarens make eller där köparen eller någon av

makar som förvärvar gemensamt är säljarens avkomling,

2. överlåtelser mellan bolag ingående i samma koncern, och
3. överlåtelser av andel av fastighet, om köparen redan före förvärvet äger

andel i fastigheten.

Med överlåtelser som inte till huvudsaklig del avser fast egendom till-

hörande samma taxeringsenhetstyp förstås överlåtelser för vilka köpeskil-
lingen till mer än tjugo procent avser lös egendom eller fastighet tillhörande
annan taxeringsenhetstyp än den för köpet huvudsakliga.

Med köp som är särskilt svåra att analysera avses dels överlåtelser där

egendomens beskaffenhet vid överlåtelsen inte kan fastställas med tillräcklig
säkerhet, dels överlåtelser där priset sannolikt påverkats av användningsmöj-
ligheter eller överlåtelsevillkor som avviker från de för fastighetstypen nor-
mala.

Med överlåtelser av egendom med ringa värde avses köp av bebyggd fas-

tighet för mindre än 50 000 kronor, köp av obebyggd småhus- eller hyres-
husenhet för mindre än 25 000 kronor och köp av obebyggd lantbruksenhet

3 Senaste lydelse 2012:411.

background image

3

SFS 2015:206

för mindre än 15 000 kronor samt fastighetsreglering om likvidvärdet inte
uppgår till 5 000 kronor. Med överlåtelse som avser mindre del av fastighet
avses sådana fall där inte samtidigt minst hälften av fastigheten går i försälj-
ning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Bilagorna 2 och 2 a i den nya lydelsen tillämpas första gången vid den

förenklade fastighetstaxeringen 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2015:206

Bilaga 24

HK-tabell

4 Senaste lydelse 2012:411.

H-nivå-
faktor

Värdeårsklass

1929

1930
�49

1950
�59

1960
�69

1970
�74

1975
�79

1980
�84

1985
�89

1990
�93

1994
�97

1998
�00

2001
�03

2004
�06

2007
�09

2010
�13

2014
�

0,4�2,5

1,00

2,6�3,9

1,00

4,0�5,25

1,00

5,5�7,0

1,00

7,25�15,0

1,00

H-nivå-
faktor

Värdeårsklass

1929

1930
�49

1950
�59

1960
�69

1970
�77

1978
�85

1986
�93

1994
�99

2000
�05

2006
�10

2011
�13

2014�

0,4�15,0

1,00

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER F�R BOST�DER

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER F�R LOKALER

background image

5

SFS 2015:206

Bilaga 2 a

5

5 Senaste lydelse 2012:411.

Marknadsvärde av
bebyggd fastighet
med värdeår 1996 för
bostäder, kr/kvm
boarea

Marknadsvärde för
tomtmark, kr/kvm
bruttoarea byggrätt
för bostäder

Taxeringsvärde för
tomtmark, kr/kvm
bruttoarea byggrätt
för bostäder

Marknadsvärde av
bebyggd fastighet
med värdeår 1996 för
lokaler, kr/kvm lokal-
area

Marknadsvärde för
tomtmark, kr/kvm
bruttoarea byggrätt
för lokaler

Taxeringsvärde för
tomtmark, kr/kvm
bruttoarea byggrätt
för lokaler

TOMTV�RDETABELL F�R TOMTMARK TILL HYRESHUS OCH �GARL�GENHETER

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015