SFS 2015:207 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

150207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb-
och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 1 april 2015.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

14 §

1

Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 §

första stycket 1 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet,
under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds en
anställning.

Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första

stycket 2�4 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet,
under förutsättning att avbrottet i programmet har varat i högst ett år. Den
som skrivits ut för att påbörja en utbildning inom skolväsendet eller motsva-
rande utbildning vid en folkhögskola har dock möjlighet att återinträda under
förutsättning att avbrottet har varat i högst tre år.

�&terinträde enligt första och andra styckena ska anses ske dagen efter den

ersättningsdag då den enskilde lämnade programmet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:397.

SFS 2015:207

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015