SFS 2015:209 Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

150209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:872)
om statlig finansiering genom regionala
utvecklingsbolag;

utfärdad den 26 mars 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:872) om statlig

finansiering genom regionala utvecklingsbolag

dels att 15�18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 6, 15 och 16 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 3�5 §§ ska betecknas 4, 5 och 3 §§,
dels att 6, 7, 14 och 22 §§, de nya 4 och 5 §§ samt rubriken närmast före

14 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 5 § ska sättas närmast före den nya 3 §,
dels att det närmast före den nya 4 § ska införas en ny rubrik av följande

lydelse.

Allmänna bestämmelser om stöd

4 §

1

Stöd enligt denna förordning lämnas som stöd av mindre betydelse i

enlighet med de förutsättningar och begränsningar som följer av kommissio-
nens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämp-
ningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt på stöd av mindre betydelse.

Stöd enligt 14 § lämnas dock i enlighet med de förutsättningar och

begränsningar som anges i kapitel I och artikel 22 i kommissionens förord-
ning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108
i fördraget.

5 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse

som i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013 och (EU) nr 651/2014.

Med förskott med återbetalningsskyldighet avses i denna förordning ett lån

för ett stödberättigat projekt, som betalas ut i en eller flera omgångar och där
villkoren för återbetalning beror på projektets resultat.

6 §

Stöd enligt denna förordning får lämnas i form av bidrag, rådgivning,

lån, garanti, förskott med återbetalningsskyldighet eller investeringar i form
av eget kapital eller kapital likställt med eget kapital.

1 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2015:209

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

2

SFS 2015:209

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Den som ansöker om stöd ska i samband med ansökningen upplysa om

annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ändamål.

Stöd får avse ett helt eller del av ett projekt. Ett beslut om stöd får förenas

med villkor för stödet. Sådana villkor ska framgå av beslutet.

7 §

När det gäller lån ska den metod som anges i Europeiska kommissio-

nens meddelande om en översyn av metoden för att bestämma referens- och
diskonteringsräntor användas för att fastställa marknadsränta och för att
beräkna stödets bidragsekvivalent. Denna metod ska också användas för stöd
i form av förskott med återbetalningsskyldighet. Om återbetalning helt eller
delvis efterges, ska det säkerställas att stödets bidragsekvivalent inte över-
skrider de nivåer som anges i denna förordning. För stöd i form av garanti ska
det belopp som det garanterade lånet eller räkningskrediten avser anses utgöra
stödets bidragsekvivalent. För stöd i form av investeringar i form av eget
kapital eller kapital likställt med eget kapital gäller att beviljat belopp motsva-
rar stödets bidragsekvivalent.

När stödnivåer enligt denna förordning bestäms ska vidare hänsyn tas till

om annat offentligt finansieringsstöd har lämnats för samma ändamål eller till
samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de
nivåer som anges i denna förordning. Stödnivåerna ska bestämmas för varje
stödmottagare. De stödnivåer som beslutas gäller oavsett om ett stödberättigat
projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av Euro-
peiska unionen.

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är

föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissio-
nen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Stöd till nystartade företag

14 §

2

Stöd till nystartade företag får lämnas i enlighet med de villkor som

anges i kapitel I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 651/2014.

22 §

Regionala utvecklingsbolag ska föra de register som avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr

1407/2013, ska bolaget lämna de upplysningar till företaget som framgår av

artikel 6.1 i den förordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för stöd till nystartade, innovativa företag som

beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

2 �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.