SFS 2015:210 Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

150210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd för att regionalt främja små och
medelstora företag;

utfärdad den 26 mars 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte

1 §

För att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och

medelstora företag och därmed en hållbar regional tillväxt får i mån av till-
gång på medel stöd lämnas enligt denna förordning.

Stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan

erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

Stödgivare

2 §

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om

att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som
avses i lagen ska besluta om användningen av vissa medel för regionalt till-
växtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i

vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla
det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stäl-
let gälla samverkansorganet.

3 §

Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken får stöd lämnas enligt

denna förordning av länsstyrelsen.

Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken får

stöd även lämnas av Tillväxtverket.

I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett enskilt fall. Stöd

enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av länsstyrelsen. Stöd enligt 21 § lämnas
endast av Tillväxtverket.

Statligt stöd

4 §

Stöd får endast lämnas i enlighet med

1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014

genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre mark-
naden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller

SFS 2015:210

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

2

SFS 2015:210

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

5 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma be-

tydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och (EU) nr
1407/2013.

6 §

En förutsättning för stöd är att ansökan om stöd har getts in innan arbe-

tet med verksamheten eller projektet inleds.

7 §

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga

finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stö-
det avser ska kunna genomföras.

8 §

Stöd enligt 12, 13 andra stycket 1 och 14 §§ får lämnas endast för verk-

samhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning
för de anställda.

9 §

Stöd enligt 12, 13 andra stycket 1 och 14 §§ får lämnas endast till den

som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

10 §

För att beviljas stöd ska löner och andra anställningsförmåner hos stöd-

mottagaren vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektiv-
avtal.

11 §

Stöd lämnas i form av bidrag om inte annat följer av denna förordning.

Stödberättigande åtgärder

12 §

Stöd till konsulttjänster för små och medelstora företag får lämnas i

enlighet med kapitel I och artikel 18 i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014.

Sådant stöd ska avse produktutveckling, marknadsföring, kompetensut-

veckling eller andra liknande ändamål. Stödet får inte överstiga 150 000 kro-
nor.

13 §

Stöd till företagsutveckling får lämnas i enlighet med kommissionens

förordning (EU) nr 1407/2013.

Stöd får lämnas för kostnader som är hänförliga till produktutveckling,

marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål, dock
inte sådana kostnader som avser företagets normala drift, för åtgärder

1. som ska genomföras i ett företag,
2. som ska genomföras i form av ett samverkansprojekt som omfattar minst

tre fristående företag eller, om det finns särskilda skäl, två fristående företag,
som är begränsat i tiden samt för de deltagande företagen beräknas skapa ett
mervärde som annars inte skulle uppstå, eller

3. som följer av deltagande i projekt inom regionala utvecklingsstrategier

eller strukturfondsprogram.

Om de godkända kostnaderna uppgår till högst 60 000 kronor, får stödet

även inkludera kostnader för maskiner eller andra inventarier (mikrobidrag).

background image

3

SFS 2015:210

14 §

Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor får lämnas i

enlighet med kapitel I och artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014.

Stöd får endast lämnas för ett företags kostnader för ett första deltagande i

en mässa. Stödet får inte överstiga 1 800 000 kr.

15 §

Stöd för samarbetskostnader som uppstår då små och medelstora före-

tag deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete får lämnas i enlighet
med kapitel I och artikel 20 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

16 §

Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt får lämnas i enlighet med

kapitel I och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får lämnas i form av bidrag eller lån.

17 §

Stöd till innovationskluster får lämnas i enlighet med kapitel I och arti-

kel 27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

18 §

Innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet

med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om länsstyrelsen lämnar stöd enligt första stycket, får stödet endast avse

kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella
tillgångar.

19 §

Stöd till processinnovation och organisationsinnovation får lämnas i

enlighet med kapitel I och artikel 29 i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014.

20 §

Stöd till utbildning får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 31 i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stödet får inte överstiga 1 800 000 kr.

21 §

Riskfinansieringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 21

i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Finansieringen ska avse stöd i form av eget kapital eller kapital likställt

med eget kapital, eller ett finansiellt anslag för direkt eller indirekt tillhanda-
hållande av riskfinansiering till stödberättigade företag.

Förfarandet i stödärenden

22 §

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till den myndighet

som ansvarar för att utlysning av stödmedel har skett.

23 §

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet

med stödet ska tillgodoses.

24 §

Den som har fått ett stöd ska till den myndighet som har beslutat om

stödet skriftligt redovisa erfarenheterna av de åtgärder som stödet beviljats
för.

Myndigheten ska följa den verksamhet som stöd har lämnats till och utöva

tillsyn över att villkoren för stödet följs. Den som har beviljats stöd ska ge

background image

4

SFS 2015:210

myndigheten eller den som myndigheten utser tillfälle att granska verksam-
heten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

25 §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är

föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissio-
nen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

26 §

Den myndighet som beslutat om ett stöd ska besluta att det beviljade

stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

�&terbetalningsskyldighet

27 §

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de grunder

som anges i 26 § föreligger.

28 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 27 §, ska den

myndighet som beslutat om stödet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
stödet. Om det finns särskilda skäl, får myndigheten efterge kravet på åter-
betalning helt eller delvis.

Ett beslut om återkrav ska fattas inom tio år från det att stödet betalades ut.

29 §

Om en stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska

återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sät-
tas ned om det finns särskilda skäl.

30 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig eller skyldig att betala

ränta enligt denna förordning, får den myndighet som beslutat om stöd besluta
att en utbetalning av stöd ska avräknas mot annan utbetalning av stöd enligt
förordningen.

�vriga bestämmelser

31 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25, 26
och 30 §§ får dock inte överklagas.

32 §

En stödmottagare är skyldig att på begäran av den myndighet som

beslutat om ett stöd lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna
fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens förordningar (EU) nr
651/2014 och (EU) nr 1407/2013.

33 §

En myndighet som har beslutat om stöd ska föra de register som avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

background image

5

SFS 2015:210

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU)

nr 1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som

framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

34 §

Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka sta-

tens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta ack-
ordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Länsstyrelsen ska underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt

denna paragraf behöver vidtas.

35 §

Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt

bidrag till företagsutveckling. Den upphävda förordningen gäller dock fort-
farande för stöd som beslutats enligt den förordningen.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015