SFS 2015:211 Förordning om statligt stöd till regionala investeringar

150211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till regionala investeringar;

utfärdad den 26 mars 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte

1 §

För att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och

därmed en hållbar regional tillväxt får i mån av tillgång på medel stöd lämnas
enligt denna förordning.

Stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan

erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

Statligt stöd

2 §

Stöd får endast lämnas i enlighet med

1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom

vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma be-

tydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och (EU) nr
1407/2013.

4 §

Med stödområde A respektive stödområde B avses i denna förordning

vissa kommuner eller delar av kommuner som närmare framgår av förord-
ningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

Stödområde A och stödområde B ska anses vara stödområden i den mening

som avses i artikel 2.27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med
tillämpning av artikel 107.3 c i fördraget Europeiska unionens funktionssätt.

5 §

Med glesbygd avses i denna förordning stora sammanhängande områ-

den med gles bebyggelse och långa avstånd till större orter, sysselsättning och
service.

Länsstyrelsen får, efter att ha gett Tillväxtverket och angränsande läns

länsstyrelser möjlighet att yttra sig, meddela föreskrifter om vilka områden
inom ett län som enligt denna förordning ska anses som glesbygd.

SFS 2015:211

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

2

SFS 2015:211

6 §

Med funktionell analysregion avses en region där människor kan bo och

arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem och arbete.
Indelningen av landet i funktionella analysregioner görs av Tillväxtverket
med utgångspunkt från omfattningen av arbetspendlingen över kommungrän-
serna.

7 §

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om

att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som
avses i lagen ska besluta om användningen av vissa medel för regionalt till-
växtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i

vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla
det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stäl-
let gälla samverkansorganet.

8 §

En förutsättning för annat stöd än stöd enligt 20 och 21 §§ är att ansökan

om stöd har getts in innan den investering som stödet söks för inleds.

Stöd för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit

sedan investeringen påbörjades får lämnas endast om det finns synnerliga
skäl.

9 §

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga

finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stö-
det avser ska kunna genomföras.

10 §

Stöd enligt 13�19 §§ får lämnas endast för verksamhet som bedöms

kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

11 §

Stöd enligt 13�19 §§ får lämnas endast till den som bedriver verksam-

het på marknadsmässiga villkor.

12 §

För att beviljas stöd ska löner och andra anställningsförmåner hos stöd-

mottagaren vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektiv-
avtal.

Stödberättigande åtgärder

Regionalt investeringsstöd

13 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I och

artiklarna 13 och 14.1�9 och 12�15 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014, med de begränsningar som följer av 14�16 §§.

14 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområdena A och B.

I stödområde A får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 35 procent

för små företag, med högst 25 procent för medelstora företag och med högst
15 procent för stora företag.

background image

3

SFS 2015:211

I stödområde B får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 30 procent

för små företag, med högst 20 procent för medelstora företag och med högst
10 procent för stora företag.

15 §

Trots vad som sägs i 11 § får regionalt investeringsstöd för turistverk-

samhet lämnas även till kommuner och till sådana juridiska personer som
avses i 3 kap. 16 a�18 b §§ kommunallagen (1991:900).

Stöd för en anläggning som ägs av en kommun eller en sådan juridisk per-

son som avses i första stycket och som ska hyras ut eller arrenderas ut, ska
förenas med villkor om hyrans eller arrendets storlek.

16 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas för verksamhet som bedöms få

betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha sär-
skild betydelse för den regionala utvecklingen.

Tjänste- och serviceverksamhet som beviljas stöd ska vara inriktad på en

större marknad än den regionala.

Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

17 §

Stöd får lämnas i form av investeringsstöd till små och medelstora

företag.

Investeringsstöd till små och medelstora företag enligt 17�19 §§ får lämnas

i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

18 §

Investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas för investe-

ringar i

1. byggnader eller anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
2. maskiner eller andra inventarier, dock inte fordon, och
3. båtar som är nödvändiga för drift av företag i skärgården.

19 §

Investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas med högst

ett belopp som motsvarar 50 procent av de utgifter som godkänts för investe-
ringen om investeringen sker i glesbygd. Om investeringen sker i stödområde
A som inte utgör glesbygd, får investeringsstöd lämnas med högst 40 procent
av utgifterna. Om investeringen sker i stödområde B som inte utgör glesbygd,
får investeringsstöd lämnas med högst 35 procent av utgifterna. Utanför stöd-
områden eller glesbygd får investeringsstöd lämnas med högst 25 procent av
utgifterna.

Stöd till nystartade företag

20 §

Stöd till nystartade företag (startstöd) får lämnas i enlighet med kapitel

I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med den
begränsning som framgår av 21 §.

21 §

Startstöd får lämnas endast till små nystartade företag som är innova-

tiva företag. Startstöd får inte lämnas i form av investeringar i eget kapital.

background image

4

SFS 2015:211

Investeringsstöd till forskningsinfrastruktur

22 §

Investeringsstöd till forskningsinfrastruktur får lämnas i enlighet med

kapitel I och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder

23 §

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder får lämnas i enlighet

med kapitel I och artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till bredbandsinfrastruktur

24 §

Stöd till bredbandsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och

artikel 52 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begräns-
ningar som följer av 25 §.

25 §

Stöd får lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser som utgör

den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska
kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Stöd får lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande utgifterna.

Investeringsstöd till lokal infrastruktur

26 §

Investeringsstöd till lokal infrastruktur får lämnas till uppförande,

ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning i enlighet med kapitel I
och artikel 56 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begräns-
ningar som följer av 27�30 §§.

27 §

Investeringsstöd får lämnas i stödområde A och i stödområde B. Stöd

får lämnas med högst 25 procent av den godkända totala investeringskostna-
den i stödområde A och med högst 20 procent av den godkända totala investe-
ringskostnaden i stödområde B.

28 §

Investeringsstöd får lämnas för lokaler på en ort med högst 10 000

invånare om

1. den funktionella analysregionen har tillfredsställande förutsättningar för

den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och

2. det i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar för att på

annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I orter med fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare får investerings-

stöd lämnas om den funktionella analysregionen dessutom är utsatt för sär-
skilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen.

29 §

Om det inte finns särskilda skäl, får lokalerna inte byggas större än

2 000 kvadratmeter eller vara avsedda för bara ett företag.

Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms

sakna möjlighet att själva bygga eller på annat sätt skaffa sig tillgång till loka-
ler på orten.

30 §

Den hyra som tas ut för användning av lokalerna ska motsvara mark-

nadspriset. Om lokalen ägs av en kommun eller en sådan juridisk person som

background image

5

SFS 2015:211

avses i 3 kap. 16 a�18 b §§ kommunallagen (1991:900), ska beslutet om stöd
förenas med villkor om hyrans storlek.

Förfarandet i stödärenden

Allmänna bestämmelser

31 §

Frågor om stöd enligt 13�25 §§ prövas av länsstyrelsen.

Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13�16 §§

i stället för länsstyrelsen om

1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan översti-

ger 25 miljoner kr,

2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett län

till ett annat, eller

3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har

uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Om det inte är uppenbart obehövligt, ska länsstyrelsen yttra sig innan Till-

växtverket beslutar enligt andra stycket.

32 §

Tillväxtverket prövar frågor om stöd enligt 26�30 §§.

33 §

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till den myndighet

som prövar frågan om stöd.

34 §

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet

med stödet ska tillgodoses.

När stöd lämnas till forskningsinfrastruktur enligt 22 § eller bredbands-

infrastruktur enligt 24 och 25 §§ ska länsstyrelsen se till att ett beslut om stöd
i tillämpliga fall förenas med villkor om sådan övervakning och återbetalning
som avses i artikel 26.7 respektive 52.7 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014.

35 §

Ett stöd enligt denna förordning får betalas ut allt eftersom stödmotta-

garen redovisar genomförda åtgärder.

36 §

Ett stöd får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat säkerhet enligt

43 § samt uppfyllt övriga villkor för utbetalning. Om inte hela stödet har lyfts
inom sex månader från den dag då det först har kunnat lyftas, kan mottagaren
fråntas rätten till den innestående delen av stödet.

37 §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är

föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissio-
nen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

38 §

Den som har fått ett stöd ska till den myndighet som har beslutat om

stödet skriftligt redovisa erfarenheterna av de åtgärder som stödet beviljats
för.

Myndigheten ska följa den verksamhet som stöd har lämnats till och utöva

tillsyn över att villkoren för stödet följs. Den som har beviljats stöd ska ge
myndigheten eller den som myndigheten utser tillfälle att granska verksam-
heten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

background image

6

SFS 2015:211

39 §

På ansökan av den som beviljats ett stöd får den myndighet som har

beslutat om stödet medge ändring av villkoren för stödet. Bedöms frågan om
ändrade villkor ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med
stödet eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som ford-
ringsägare, ska frågan avgöras av Tillväxtverket.

40 §

Den myndighet som beslutat om ett stöd ska besluta att det beviljade

stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

Särskilda förfaranderegler för regionalt investeringsstöd och särskilt
investeringsstöd till små och medelstora företag

41 §

Vid prövningen av ett stöd enligt 13�19 §§ ska det särskilt beaktas hur

konkurrensförhållandena är på den marknad där verksamheten ska bedrivas
och hur viktigt det är för samhället att investeringen genomförs.

42 §

Ett beslut om att bevilja ett stöd enligt 13�19 §§ upphör att gälla, om

inte den investering eller de åtgärder som stödet avser har påbörjats inom ett
år från den dag då beslutet meddelades, eller inom den kortare tid som
bestäms i samband med beslutet om stöd, samt avslutats och redovisats inom
tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den myndighet som
har beviljat stöd medge förlängning av sådan tid.

43 §

För eventuella återkrav av stöd enligt 13�19 §§ ska den säkerhet ställas

som behövs med hänsyn till stödets storlek, mottagarens ekonomiska ställ-
ning och övriga omständigheter.

Vid bedömningen av om säkerhet behövs ska mottagarens sammanlagda

skulder vägas in i fråga om stöd enligt denna förordning och förordningen
(2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora före-
tag.

Om det inte finns särskilda skäl, ska säkerhet tas ut i form av full eller

begränsad borgen som ska ställas av den som direkt eller indirekt har ett
väsentligt ägarinflytande över företaget.

44 §

Länsstyrelsen får medge ändring av säkerheten, även för ett investe-

ringsstöd som tidigare har beviljats av Tillväxtverket. �ndringen får medges,
om den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar investerings-
stöd till ska komma till stånd.

Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande

ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till Tillväxtverket för
avgörande.

45 §

Om någon väsentlig förändring direkt eller indirekt inträffar i ägande-

rätten till den rörelse för vilken ett stöd enligt 13�19 §§ har beviljats, ska den

background image

7

SFS 2015:211

myndighet som beslutat om stödet ompröva frågan om stöd. Myndigheten kan

1. medge att stödet övertas på oförändrade villkor av den nya ägaren om

denne styrker att syftet med stödet inte förfelas genom ändringen, eller

2. helt eller delvis kräva tillbaka den del av stödet som kan återkrävas.

�&terbetalningsskyldighet

46 §

En stödmottagare är återbetalningsskyldig i tio år efter det att stödet

betalats ut om någon av de grunder som anges i 40 § föreligger.

47 §

Mottagaren av ett stöd enligt 13�19 §§ är, utöver vad som följer av

46 §, återbetalningsskyldig i fem år från den dag hela stödet har betalats ut,
om

1. syftet med stödet inte uppnås,
2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig för-

ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till
rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksam-
heten,

3. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
4. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till

syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Det som sägs i första stycket 1 gäller inte om stödmottagaren har gjort vad

som skäligen kan begäras för att syftet ska uppnås.

48 §

Stödmottagarens återbetalningsskyldighet enligt 47 § upphör succes-

sivt under den femårsperiod som anges där på så sätt att den del av ett stöd
som kan krävas åter årligen minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent
av det ursprungliga stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl, kan en myndighet som beslutat om stöd ange i

stödbeslutet att minskningen ska ske på ett annat sätt. Efter att stödbeslutet
har fattats får ett beslut om att minskningen ska ske på annat sätt än vad som
angetts i stödbeslutet meddelas endast av Tillväxtverket.

49 §

Minskningen enligt 48 § sker årligen, om inte den myndighet som

beslutat om stödet beslutar att minskning ett visst år ska vägras.

Beslut att vägra minskning ska fattas senast tre månader efter det att myn-

digheten genom redovisning enligt 53 § eller på något annat sätt fått känne-
dom om förhållanden som kan föranleda att minskning ska vägras.

50 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 46�47 §§, ska den

myndighet som har beslutat om stödet besluta att helt eller delvis kräva till-
baka stödet. Om det finns särskilda skäl, får myndigheten efterge kravet på
återbetalning helt eller delvis.

51 §

Om en stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska

återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sät-
tas ned om det finns särskilda skäl.

52 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig eller skyldig att betala

ränta enligt denna förordning, får den myndighet som beslutat om stödet be-

background image

8

SFS 2015:211

sluta att en utbetalning av stöd ska avräknas mot annan utbetalning av stöd
enligt förordningen.

Informationsskyldighet för regionala investeringsstöd och särskilt
investeringsstöd till små och medelstora företag

53 §

Om ett investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter enligt

45�47 §§, ska den som har beviljats stödet

1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en skrift-

lig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare
tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,

2. skriftligen underrätta den myndighet som beslutat om stödet innan beslut

fattas om

a) överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar,

licenser, patent eller andra liknande tillgångar,

b) belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en

företagsinteckning,

c) nedläggning av verksamheten helt eller delvis, eller
d) andra åtgärder av motsvarande betydelse,
3. skriftligen underrätta myndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd

som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det fö-
retag som har beviljats stödet, och

4. i fall där länsstyrelsen beslutat om stöd, ge Tillväxtverket och länsstyrel-

sen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten samt
lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Av redovisningen enligt första stycket 1 ska det särskilt framgå hur syssel-

sättningen utvecklas i det företag som beviljats stödet.

54 §

Redovisningen enligt 53 § ska innehålla uppgifter som visar hur före-

taget utvecklas och om villkoren för regionalt investeringsstöd har uppfyllts.
Uppgifterna ska granskas och bestyrkas av företagets revisor om en sådan har
utsetts. Av redovisningen ska det framgå att de fackliga organisationerna vid
företaget har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

�vriga bestämmelser

55 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 36, 37, 40
och 52 §§ får dock inte överklagas.

56 §

En stödmottagare är skyldig att på begäran av den myndighet som

beslutat om ett stöd lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna
fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens förordningar (EU) nr
651/2014 och (EU) nr 1407/2013.

57 §

En myndighet som har beslutat om stöd ska föra de register som avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr

1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som fram-

går av artikel 6.1 i den förordningen.

background image

9

SFS 2015:211

58 §

Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka sta-

tens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta ack-
ordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Länsstyrelsen ska underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt

denna paragraf behöver vidtas.

59 §

Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:61) om regionalt

investeringsstöd. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd
som har beslutats enligt den förordningen.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015