SFS 2015:212 Förordning om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

150212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden;

utfärdad den 26 mars 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning tillämpas på sådant statligt stöd inom Europeiska

regionala utvecklingsfonden som beslutas av en förvaltande myndighet för
det nationella regionalfondsprogrammet, de regionala strukturfondsprogram-
men eller de territoriella samarbetsprogrammen.

Förordningen kompletterar förordningen (2014:1383) om förvaltning av

EU:s strukturfonder. Bestämmelser om handläggningen av stödärenden finns
i den förordningen.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 av den 17 juni
2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och (EU) nr 1407/2013
av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Stödåtgärder

3 §

En förvaltande myndighet får lämna statligt stöd i enlighet med de vill-

kor som framgår av

1. 13�19, 22 och 23 §§ förordningen (2015:211) om statligt stöd till regio-

nala investeringar, och

2. 12�19 och 21 §§ förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regio-

nalt främja små och medelstora företag.

Det som sägs i 4, 5 och 8�10 §§ förordningen om statligt stöd till regionala

investeringar samt 6�8 §§ förordningen om statligt stöd för att regionalt
främja små och medelstora företag ska gälla även stöd som lämnas av en för-
valtande myndighet.

4 §

Stöd till nystartade företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel

22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

SFS 2015:212

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

2

SFS 2015:212

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

5 §

Stöd till bredbandsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och

artikel 52 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med den begräns-
ning som följer av 6 §.

6 §

Stöd får lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser som utgör

den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska
kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Särskilda handläggningsbestämmelser

7 §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är

föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissio-
nen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

8 §

En stödmottagare är skyldig att på begäran av den förvaltande myndig-

heten lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de
skyldigheter som följer av kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014
och (EU) nr 1407/2013 och i övrigt lämna sådana uppgifter som den förval-
tande myndigheten behöver för att kunna utvärdera projektet.

9 §

När stöd lämnas till bredbandsinfrastruktur enligt 5 och 6 §§ ska den

förvaltande myndigheten se till att ett beslut om stöd i tillämpliga fall förenas
med villkor om sådan övervakning och återbetalning som avses i artikel 52.7 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

10 §

En myndighet som har beslutat om stöd ska föra de register som avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr

1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som fram-
går av artikel 6.1 i den förordningen.

11 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överkla-
gande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfon-
der.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)