SFS 2015:213 Förordning om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

150213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om lån till nätföretag för att underlätta anslutning
av förnybar elproduktion;

utfärdad den 1 april 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) får enligt denna för-

ordning och i mån av tillgång på medel ge lån till nätföretag för att underlätta
att anläggningar för produktion av förnybar el ansluts till elnätet.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 §

I förordningen avses med

anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktionsen-

heter bakom samma mätpunkt,

förnybar el: elektricitet som produceras av biobränsle, geotermisk energi,

solenergi, vattenkraft, vindkraft eller vågenergi,

nätföretag: den som bedriver nätverksamhet enligt ellagen (1997:857),
nätförstärkning: en ökning av elnätets kapacitet för att göra det möjligt att

ansluta anläggningar,

nätförstärkningslån: lån som Svenska kraftnät ger enligt denna förordning

till ett nätföretag för att finansiera en nätförstärkning som syftar till att
anläggningar för produktion av förnybar el ansluts till elnätet, och

planerad anläggning: anläggning för produktion av förnybar el som plane-

ras att bli ansluten till elnätet.

Syftet med nätförstärkningslån

3 §

Nätförstärkningslån ska främja samhällsekonomisk effektivitet. Vid

bedömningen av om lån ska ges ska särskild hänsyn tas till

1. om nätförstärkningen görs i ett område som på grund av vindläge eller

andra omständigheter från energisynpunkt är särskilt lämpligt för förnybar
elproduktion,

2. om nätförstärkningen bidrar till en effektivare användning av elnätet,

och

3. hur stor elproduktionen förväntas bli från de anläggningar som kommer

att anslutas till följd av nätförstärkningen.

SFS 2015:213

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

2

SFS 2015:213

Förutsättningar för lån

4 §

Ett nätförstärkningslån får ges endast om

1. nätförstärkningen är nödvändig för att två eller flera planerade anlägg-

ningar ska kunna anslutas till elnätet,

2. de planerade anläggningarna är hänförliga till två eller flera företag som

inte ingår i samma koncern och planerar anläggningarna oberoende av varan-
dra,

3. de planerade anläggningarnas sammanlagda produktionskapacitet upp-

går till minst 100 megawatt,

4. samråd enligt det som krävs i 6 kap. 4 och 6 §§ miljöbalken har skett i

fråga om de planerade anläggningarna,

5. nätföretaget har ingått avtal om anslutning av en eller flera planerade

anläggningar med en nominell installerad kapacitet som tar minst 30 procent
av den planerade kapacitetsökningen i anspråk, och

6. det finns särskilda skäl att anta att de planerade anläggningarna inte

kommer att bli anslutna utan att lånet ges.

5 §

Ett nätförstärkningslån får inte avse kostnader för drift eller underhåll

eller ges för att finansiera en nätförstärkning som redan har påbörjats.

6 §

Ett nätförstärkningslån får inte ges om elnätet där nätförstärkningen ska

ske redan har kapacitet för anslutning av anläggningar för produktion av för-
nybar el vars samlade produktionskapacitet är sammanlagt 20 megawatt eller
mer.

7 §

Ett nätförstärkningslån får inte ges så att statens sammanlagda åtagan-

den för sådana lån vid någon tidpunkt uppgår till mer än 700 miljoner kronor.

8 §

Om statens sammanlagda åtaganden för nätförstärkningslån har uppgått

till 700 miljoner kronor men sedan minskat genom återbetalning av lån, får
nätförstärkningslån ges för att finansiera en ny nätförstärkning endast om det
bland sådana tidigare aktuella kapacitetsökningar som inte helt har tagits i
anspråk finns minst en som har tagits i anspråk till 70 procent genom avtal om
anslutning av anläggningar.

Lånevillkor

9 §

Svenska kraftnät ska se till att ett nätförstärkningslån förenas med vill-

kor i ett låneavtal med nätföretaget och att villkoren utformas så att

1. lånet återbetalas endast i den utsträckning som en nätförstärkning har

tagits i anspråk genom anslutning av anläggningar,

2. behovet av kontroll och uppföljning säkerställs, och
3. ränta bestäms med utgångspunkt i den genomsnittliga kostnaden för lån i

nätverksamhet i Sverige och utan hänsyn till risken att återbetalning i viss del
uteblir med anledning av att nätförstärkningen inte tas i anspråk.

background image

3

SFS 2015:213

Ansökan om lån

10 §

En ansökan om lån ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden

och ges in till Svenska kraftnät. Om den ges in elektroniskt, ska den vara
undertecknad med en elektronisk signatur.

Sökanden ska lämna Svenska kraftnät de uppgifter och göra den utredning

som myndigheten bestämmer.

Uppföljning och tillsyn

11 §

Svenska kraftnät ska följa utvecklingen av den nätförstärkning som ett

nätförstärkningslån avser och utöva tillsyn över att lånevillkoren följs.

Återkrav

12 §

Svenska kraftnät får besluta att ett lån helt eller delvis ska krävas åter,

om

1. lånet getts på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökan-

den,

2. låntagaren på ett allvarligt sätt bryter mot lånevillkoren, eller
3. något annat inträffar som innebär att det är uppenbart att låntagaren med

hänsyn till syftet med lånet inte bör få ha det kvar.

Byte av låntagare

13 §

Svenska kraftnät får medge att ett annat nätföretag träder i låntagarens

ställe i samband med överlåtelse av nätkoncession. För ansökan om ett sådant
övertagande av lån gäller 10 §.

Överklagande

14 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Annan prövning

15 §

Beslut enligt denna förordning utgör inte en del i den tillståndspröv-

ning som kan krävas i fråga om de aktuella nätförstärkningarna eller de
anläggningar som ska anslutas till elnätet.

Verkställighetsföreskrifter

16 §

Svenska kraftnät får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;