SFS 2015:214 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

150214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 9 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1994:1776) om skatt på

energi ska införas en ny paragraf, 1 kap. 11 §, av följande lydelse.

1 kap.

11 §

Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål

avses annan användning än

1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande

av andra tjänster mot ersättning,

2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga

myndigheters räkning,

3. frivilliga försvarsorganisationers användning,
4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning

och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer,
eller

5. yrkesmässigt fiske.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:40, bet. 2014/15:SkU12, rskr. 2014/15:133.

SFS 2015:214

Utkom från trycket
den 21 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015