SFS 2015:215 Förordning om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

150215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för de lägre årskurserna i
grundskolan och motsvarande skolformer samt
viss annan utbildning;

utfärdad den 9 april 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för förskole-

klassen samt årskurserna 1�3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan
och sameskolan. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet.

2 §

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett år i

sänder (bidragsår). Bidragsåret börjar den 1 juli.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas till huvudmän för de verksamheter som anges i

1 § för kostnader för att

1. minska klass- eller gruppstorleken,
2. utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhål-

lande till antalet elever,

3. utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet

elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning,
eller

4. på annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna.

4 §

Statsbidrag får inte lämnas för

1. kompetensutveckling,
2. insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt,
3. insatser som huvudmannen redan erbjuder, eller
4. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsut-

bildning inom skolväsendet.

Ansökan om statsbidrag

5 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Till ansökan ska det

bifogas en redogörelse för huvudmannens lokala rekryteringsstrategi som i
tillämpliga delar ska innehålla sådant som hur

SFS 2015:215

Utkom från trycket
den 21 april 2015

background image

2

SFS 2015:215

1. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar,
2. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av

nyanlända barn,

3. tillgången till legitimerade och behöriga lärare kan säkras,
4. huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna,

och

5. de ändamål enligt 3 § som bidraget söks för ska uppnås.
Redogörelsen ska vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer

har hörts.

6 §

Med nyanländ avses i denna förordning den som

1. har varit bosatt utomlands,
2. nu är bosatt i landet, och
3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalen-

derår då han eller hon fyller sju år.

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i

landet.

Som bosatt utomlands anses den som inte anses bosatt i landet enligt

29 kap. 2 § skollagen (2010:800).

Beslut om statsbidrag

7 §

Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 11 §

anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Beräkning av statsbidrag

8 §

Statens skolverk ska inför varje bidragsår fastställa en bidragsram för

varje huvudman. Det statsbidrag som huvudmannen får för ett bidragsår
enligt denna förordning får inte överskrida huvudmannens bidragsram för
bidragsåret.

Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av

tillgängliga medel som antalet elever vid de verksamheter som huvudmannen
kan få statsbidrag för enligt denna förordning utgör av det sammanlagda
antalet elever vid samtliga verksamheter som bidrag får lämnas för enligt
denna förordning.

Omfördelning

9 §

Sedan Statens skolverk har prövat ansökningar från alla sökande huvud-

män och fattat beslut utifrån bidragsramen får verket besluta att fördela de
medel som återstår eller som har återkrävts enligt 13 § till huvudmän som har
ansökt om statsbidrag enligt denna förordning, även om huvudmännens
bidragsramar därmed överskrids.

Omfördelning enligt första stycket ska i första hand göras till kommuner

med en särskilt stor andel ungdomar som efter avslutad grundskola eller mot-
svarande utbildning inte var behöriga till ett nationellt program i gymnasie-
skolan under 2012�2014 eller till andra huvudmän i sådana kommuner.

background image

3

SFS 2015:215

Uppföljning och redovisning

10 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet

lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

11 §

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

�&terbetalning och återkrav

12 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 11 § inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

13 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 12 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller

delvis.

14 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

�verklagande

15 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2015.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015