SFS 2015:216 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader

150216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om trafikbuller vid bostadsbyggnader;

utfärdad den 9 april 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll och tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utom-

hus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen
innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid
bostadsbyggnader. Denna förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 12 §
miljöbalken.

Bestämmelserna i 3–8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på

förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och
bygglagen (2010:900) är uppfyllt

1. vid planläggning,
2. i ärenden om bygglov, och
3. i ärenden om förhandsbesked.
Bestämmelserna i 6 och 7 §§ ska även tillämpas i ärenden om prövning av

tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med
stöd av balken.

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte buller från militära luftfartyg som

utför flygningar för militära ändamål.

Uttryck i förordningen

2 §

I denna förordning avses med

bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn,
buller från flygplatser: buller från flygtrafik vid start och landning upp till

den höjd som bidrar till ljudnivån på marken samt rullbanefas i samband med
start och landning,

dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå,
ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräk-

nad som ett frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år,

FBN: en medelljudnivå för flygtrafik, beräknad som ett frifältsvärde, för

årsmedeldygn som utgörs av årsmedeldag, årsmedelkväll och årsmedelnatt
med ett tillägg om 5 dBA på ljudnivå för kväll och 10 dBA på ljudnivå för
natt,

frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad,
maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bull-

rande fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde,

SFS 2015:216

Utkom från trycket
den 21 april 2015

background image

2

SFS 2015:216

maximal ljudnivå flygtrafik: den högsta ljudnivån för flygtrafik vid en en-

skild flygpassage under en viss tidsperiod som årsmedelvärde med tidsväg-
ning S, beräknad som ett frifältsvärde,

uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus,
årsmedeldag: en genomsnittsdag baserad på samtliga starter och land-

ningar mellan kl. 06.00 och 18.00 under ett kalenderår dividerat med det
totala antalet dagar under samma kalenderår,

årsmedelkväll: en genomsnittskväll baserad på samtliga starter och land-

ningar mellan kl. 18.00 och 22.00 under ett kalenderår dividerat med det
totala antalet kvällar under samma kalenderår,

årsmedelnatt: en genomsnittsnatt baserad på samtliga starter och land-

ningar mellan kl. 22.00 och 06.00 under ett kalenderår dividerat med det
totala antalet nätter under samma kalenderår, och

årsmedelvärde: ett genomsnittsvärde baserat på samtliga starter och land-

ningar under ett kalenderår.

Buller från spårtrafik och vägar

3 §

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-

plats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i

första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.

4 §

Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där

55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket

3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första
stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5 §

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första

stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10
dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Buller från flygplatser

6 §

Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA

maximal ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begräns-

ning som anges om maximal ljudnivå flygtrafik i första stycket mellan
kl. 06.00 och 22.00.

7 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik som anges i
6 § första stycket ändå överskrids, bör nivån inte överskridas mer än

1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och

background image

3

SFS 2015:216

2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00.
För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begräns-

ning som anges i första stycket 1.

Beräkning av bullervärden

8 §

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till

framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015