SFS 2015:218 Förordning om statsbidrag till folkbildningen

150218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till folkbildningen;

utfärdad den 16 april 2015.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till folkbild-

ningen.

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka

sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbild-

ningsnivån i samhället, och

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

2 §

Folkhögskolor och studieförbund bedriver utbildnings-, bildnings- och

kulturverksamhet. Studerandeorganisationer inom folkhögskolan bevakar de
studerandes intressen.

3 §

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver utbildnings- och bild-

ningsverksamhet.

4 §

Folkbildningsrådet är en ideell organisation, i vilken organisationer som

företräder folkhögskolor och studieförbund är medlemmar. Enligt organisa-
tionens stadgar har Folkbildningsrådet i uppgift att sprida kunskap om folk-
bildningen och bevaka folkhögskolan som utbildningsform i utbildningssys-
temet. I dokument som antagits av organisationen ger Folkbildningsrådet
anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen och intyg om behörighet
för gymnasiestudier och högskole- eller yrkeshögskolestudier.

Förutsättningar för statsbidrag

5 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till folkhögskolor, stu-

dieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan.

1 Jfr prop. 2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8, rskr. 2013/14:379.

SFS 2015:218

Utkom från trycket
den 28 april 2015

background image

2

SFS 2015:218

Folkbildningsrådet beslutar vilka som ska få statsbidrag och fördelar till-

gängliga medel mellan dem.

6 §

Statsbidrag enligt denna förordning får också lämnas till idrottens

studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna beslutar vilka som ska få stats-

bidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem.

7 §

För att stat

sbidrag ska lämnas för en verksamhet ska verksamheten ha

den inriktning som anges i 1 §.

Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte.

8 §

För att få statsbidrag ska folkhögskolor och studieförbund dessutom

uppfylla de villkor som anges i 9�11 §§ respektive 12 §.

Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor

9 §

En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemen-

sam för flera folkhögskolor.

Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och

gymnasieutbildning, ska årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten.

Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan fås

genom skolväsendet får endast den som fyller 18 år senast under det kalen-
derår kursen börjar eller som är äldre antas. Trots detta får en folkhögskola till
undervisningen anta en yngre elev som går ett introduktionsprogram i gymna-
sieskolan.

10 §

Undervisningen ska vara avgiftsfri.

11 §

En folkhögskola ska ha en studeranderättslig organisation som tar till

vara de studerandes intressen.

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund

12 §

Ett studieförbund ska ha en ansvarig styrelse.

Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier

ska utgöra basen för verksamheten.

I varje studiecirkel eller kulturaktivitet ska det finnas en ledare som är god-

känd av en lokal studieförbundsavdelning

.

Beslut om statsbidrag

13 §

Beslut om statsbidrag ska innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de

villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

Uppföljning och redovisning

14 §

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska

varje år lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen enligt de
riktlinjer som regeringen meddelar.

background image

3

SFS 2015:218

15 §

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska

kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften
som anges i 1 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska lämnas.

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska, i enlig-

het med de riktlinjer som regeringen meddelar, lämna regeringen sådana sak-
uppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs
för uppföljning och utvärdering.

�&terkrav

16 §

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna får be-

sluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har för-

orsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats fel-

aktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller
4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

Revision

17 §

Staten ska ges möjlighet att utse en revisor i Folkbildningsrådet och

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Folkbildningsrådet och Studieför-
bundet SISU Idrottsutbildarna ska ersätta staten för kostnaderna för denna
revision.

Förvaltningslagens tillämplighet

18 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas förvaltningslagens

(1986:223) bestämmelser i

� 11 och 12 §§ om jäv,
� 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut, och
� 21 § om underrättelse av beslut.

�verklagande

19 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2015.
2. Förordningen tillämpas första gången för bidrag för 2016.
3. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:977) om statsbidrag

till folkbildningen.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015