SFS 2015:222 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

150222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 16 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkt 2 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till lagen (2014:1493) om ändring i lagen (1994:1551)
om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:54, bet. 2014/15:SkU22, rskr. 2014/15:158.

SFS 2015:222

Utkom från trycket
den 28 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015