SFS 2015:225 Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

150225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillämpning av konventionen om social trygghet
mellan Sverige och Sydkorea;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den administrativa överenskommelsen om tillämpning av konventionen

om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea som undertecknades i Seoul
den 9 september 2013 ska gälla som förordning här i landet. Tillämpnings-
överenskommelsens innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

2 §

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som

sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 2 § lagen (2014:834) om konven-
tion om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2015:225

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:225

Bilaga


7,//b031,1*6
g9(5(16.200(/6(
20*(120)g5$1'(
$9.219(17,21(1
2062&,$/
75<**+(70(//$1
.2181*$5,.(7
69(5,*(65(*(5,1*
2&+5(38%/,.(1
.25($65(*(5,1*

��㤾�`㢫ῒ㩫��
�"�~��ῒ㩫��a㦮

�R䣢�`㧻㠦��~�䡧㩫㦮
�`�xx�a�a�~��xx㩫�x㩫

$'0,1,675$7,9(
$55$1*(0(17)25
7+(
,03/(0(17$7,21
2)7+($*5((0(17
2162&,$/6(&85,7<
%(7:((17+(
*29(510(172)
7+(.,1*'202)
6:('(1$1'7+(
*29(510(172)
7+(5(38%/,&2)
.25($

Konungariket Sveriges
regerings och Republiken
Koreas regerings behöriga
myndigheter har,

��㤾�`㢫ῒ

㩫��

�"�~��ῒ 㩫�㦮 ῢ�~�
�~�� �"�ῒ�,

The Competent Authorities
of the Government of the
Kingdom of Sweden and of
the Government of the
Republic of Korea,

G

i enlighet med artikel 15.1 i
konventionen om social
trygghet mellan Konunga-
riket Sveriges regering
(nedan kallad Sverige) och
Republiken Koreas rege-
ring (nedan kallad Syd-
korea) undertecknat i Seoul
den 9 september 2013
(nedan kallat konven-
tionen),

2013

�}a 9㤪 9�, ㍲�}㠦㍲

㍲�:�"�

��㤾�`㢫ῒ

㩫�(�`�~� �S��㤾�`⬝�`�
�~���)�

�"�~��ῒ

㩫�(�`�~�

�S

�~�ῒ⬝�`�

�~���) �a㦮 �R䣢�`㧻㠦
��~�

䡧㩫(�`�~�

�S

䡧㩫⬝�`� �~���) 㩲15�

㩲1�x�㠦 �~ �,

In conformity with para-
graph 1 of Article 15 of the
Agreement on Social Secu-
rity between the Govern-
ment of the Kingdom of
Sweden (hereinafter re-
ferred to as "Sweden") and
the Government of the
Republic of Korea (herein-
after referred to as
"Korea"), signed at Seoul,
on 9 September 2013,
(hereinafter referred to as
the "Agreement"),

kommit överens om följ-
ande.

��㦢� ṯ�` �~�㦮�~����.

Have reached the following
arrangement:

background image

3

SFS 2015:225

㩲 �
G

$//0b11$
%(67b00(/6(5

�⹮� �x�

*(1(5$/
3529,6,216

$UWLNHO

$UWLFOH

Definitioner

㩫㦮

Definitions

G

De termer och uttryck som
används i denna tillämp-
ningsöverenskommelse ska
ha samma betydelse som i
konventionen.

�`G

�xx㩫�x㩫㠦㍲G

�R㣿�"���G

㣿�`��G

䡧㩫㠦㍲G

�R㣿�"���G

㣿�`�G

ṯ�G

㦮�}�G

��a��UG

The terms used in this Ad-
ministrative Arrangement
shall have the same mean-
ing as in the Agreement.

G

$UWLNHO

$UWLFOH

G

Behörigainstitutioner

ῢ�~��~�����`� �

CompetentInstitutions

De behöriga institutioner
som avses i artikel 1.1 d i
konventionen är:

䡧㩫
㩲1� 㩲1�x�㩲��}㠦
�}�x�"�

ῢ�~�

�~��

���`� �� ��㦢� ṯ��.

The Competent Institutions
referred to in paragraph 1
(d) of Article 1 of the
Agreement shall be:

a) för Sydkorea:
Den nationella pensions-

tjänsten,

�. �~�ῒ㠦㍲��,
ῒ�� �~�9��

(a) for Korea,
the National Pension

Service;

b) för Sverige:

�9�. ��㤾�`㠦㍲��,

(b) for Sweden,

i) Försäkringskassan, när

det gäller tillämpningen av
bestämmelserna i avdel-
ning II i konventionen och
när det gäller sjukersätt-
ning och aktivitetsersätt-
ning, och

1)

䡧㩫

㩲2�

�R`㠦

�~�� � �x�㦮 �㣿�
�~⼧�`�R

䢲�ܯ�`�R�
�⩾�x`㍲�� ��㤾�`
�R䣢�`䠮㼒

i) The Swedish Social

Insurance Agency, in rela-
tion to the application of
the provisions in part II of
the Agreement and to
sickness compensation and
activity compensation; and

ii) Pensionsmyndigheten,

när det gäller ålderspen-
sioner och efterlevandepen-
sioner.

2)

�}⪏� �~

㥶�!� �~�
�⩾�x`㍲�� ��㤾�`
� �~㼒.

ii) The Swedish Pensions

Agency, in relation to the
old-age pensions and sur-
vivors�" pensions.

background image

4

SFS 2015:225

$UWLNHO

$UWLFOH

Förbindelseorgan

� �� �

LiaisonAgencies

1. De förbindelseorgan

som avses i artikel 15.2 i
konventionen är:

1.

䡧㩫 㩲15� 㩲2�x�㠦

�}�x�"�

� �� ��

��㦢� ṯ��.

1. The Liaison Agencies

referred to in paragraph 2
of Article 15 of the Agree-
ment shall be:

a) för Sydkorea:
Den nationella pensions-

tjänsten,

�. �~�ῒ㠦㍲��,
ῒ�� �~�9��

(a) for Korea,

the National Pension Ser-
vice;

b) för Sverige:

�9�. ��㤾�`㠦㍲��,

(b) for Sweden,

i) Försäkringskassan, när

det gäller tillämpningen av
bestämmelserna i avdel-
ning II i konventionen och
när det gäller sjukersätt-
ning och aktivitetsersätt-
ning, och

1)

䡧㩫

㩲2�

�R`㠦

�~�� � �x�㦮 �㣿�
�~⼧�`�R

䢲�ܯ�`�R�
�⩾�x`㍲�� ��㤾�`
�R䣢�`䠮㼒

i) The Swedish Social

Insurance Agency, in rela-
tion to the application of
the provisions in part II of
the Agreement and to sick-
ness compensation and
activity compensation; and

ii) Pensionsmyndigheten,

när det gäller ålderspen-
sioner och efterlevandepen-
sioner.

2)

�}⪏� �~�

㥶�!� �~�
�⩾�x`㍲�� ��㤾�`
� �~㼒U

ii) The Swedish Pensions

Agency, in relation to the
old-age pensions and sur-
vivors�" pensions.

2. Förbindelseorganen

ska komma överens om de
förfaranden och blanketter
som behövs för tillämp-
ningen av konventionen
och denna tillämpnings-
överenskommelse.

2.

� �� �� 䡧㩫�

�` �xx㩫�x㩫㦮 �`�xx�a
�a�~�� �~a㣪�~� �~㹾�
㍲���a

�9�ܯ�⪲

� 㩫�~���.

2. The Liaison Agencies

shall jointly decide on the
procedures and forms ne-
cessary for the implemen-
tation of the Agreement
and this Administrative
Arrangement.

$9'(/1,1*,,

�

3$57,,

%(67b00(/6(520
7,//b03/,*
/$*67,)71,1*

��:㠦��~�⬲㩫

3529,6,21621
&29(5$*(

$UWLNHO

$UWLFOH

Försäkringsintyg

��:㯳�:㍲

CertificateofCoverage

1. När lagstiftningen i en

avtalsslutande stat är till-

1.

�~�� �`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏�` 䡧㩫 㩲2�㦮

1. Where the legislation

of one Contracting Party

background image

5

SFS 2015:225

lämplig i enlighet med
någon av bestämmelserna i
avdelning II i konven-
tionen, ska den behöriga
institutionen i den avtals-
slutande staten, på begäran
utfärda ett intyg som anger
att personen omfattas av
lagstiftningen i den av-
talsslutande staten och som
visar intygets giltighetstid.

� �x�㠦G�~ �G�㣿G����~�G
�� SG �}G �`�x�"��R㧦㦮G
ῢ�~�G �~��G ���`� ��G
㣪㼒㠦G �~ �G �}G 㧦�G �}G
�`�x�"��R㧦㦮G

⻫⪏㠦G

�㣿�"��aG �:���~�ἶG 㥶䣾G
� �a�aG �a����~�G 㯳�:㍲�G
⹲�x�~���UG

is applicable in accordance
with any of the provisions
of Part

ϩ of the Agree-

ment, the Competent Insti-
tution of that Contracting
Party shall upon the request
issue a certificate stating
that the person is subject to
the legislation of that Con-
tracting Party and indicat-
ing the duration for which
the certificate will be valid.

G

2. Den behöriga institu-

tion i en avtalsslutande stat
som utfärdar det intyg som
avses i punkt 1 i denna
artikel ska lämna en kopia
av detta intyg såväl till den
anställde, eller egenföre-
tagaren i fråga, som till den
anställdes arbetsgivare och
den behöriga institutionen i
den andra avtalsslutande
staten. Kopian till den be-
höriga institutionen ska
normalt skickas elektro-
niskt.

2.

�` � 㩲1�x�㠦 �}�x�"�

㯳�:㍲� ⹲�x�~��� �~��
�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� �� �` 㯳�:㍲㦮
�R�} 1�� �x`�"� �⪲㧦
⡦�� 㧦�㧦�ƦⰢ �~a�~�
�⪲㧦㦮 �R㣿㧦� ���}
� �`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�
�~��

���`� �㠦

㩲�9�~���.

ῢ�~�

�~��

���`� �㠦 �"�~� �R�}�
�`�9

�a㧦��⪲

㏷��"���.

2. The Competent Insti-

tution of one Contracting
Party which issues the cer-
tificate referred to in para-
graph 1 of this Article will
furnish one copy of this
certificate to the employee
or self-employed person in
question as well as the em-
ployer of the employee and
the Competent Institution
of the other Contracting
Party. The copy to the
Competent Institution shall
normally be sent electro-
nically.

G

G

$9'(/1,1*,,,

㩲Z�G

3$57,,,

G

%(67b00(/6(520
)g50c1(5

�x�㠦G��~�G⬲㩫G

3529,6,21621
%(1(),76

G

$UWLNHO

$UWLFOH

Handläggningaven
ansökan

㼒�㍲㦮G㻮�G

ProcessinganApplication

1. När den behöriga insti-

tutionen i en avtalsslutande
stat tar emot en ansökan
om en förmån för en per-
son som anger att han eller

1.

�~�� �`�x�"��R㧦㦮

ῢ�~� �~�� ���`� ��`
���} � �`�x�"��R㧦㦮
⻫⪏㠦 �~ � ��:� �a�a
�a�}!�~��㦢�a �9��R�R`��

1. When the Competent

Institution of one Contract-
ing Party receives an app-
lication for a benefit re-
garding a person indicating

background image

6

SFS 2015:225

hon har fullgjort försäk-
ringsperioder enligt den
andra avtalsslutande statens
lagstiftning, ska institu-
tionen använda den före-
skrivna blanketten och utan
dröjsmål skicka ansökan
till den behöriga institu-
tionen i den andra avtals-
slutande staten. Den be-
höriga institutionen ska då
även ange vilken dag an-
sökan togs emot.

㧦�

�⩾�~�

�x�㼒�㍲�

㩧���~�

�� ,

�}

ῢ�~�

�~��

���`� ��

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� �㠦

�㩫�"�

㍲���a �R㣿�~� 㼒�㍲�
㼒�㍲� 㩧���"� �9��a
�a����~��

��`

�S�`

㏷��~���.

that he or she has com-
pleted periods of coverage
under the legislation of the
other Contracting Party, it
shall without delay send
the application, using the
form prescribed, to the
Competent Institution of
the other Contracting Party,
indicating the date on
which the application has
been received.

2. Den behöriga institu-

tionen i den förstnämnda
avtalsslutande staten ska
till ansökan även bifoga
andra handlingar som den
har till sitt förfogande och
som den behöriga institu-
tionen i den andra avtals-
slutande staten kan behöva
för att kunna fastställa om
sökanden är berättigad till
förmånen.

2.

�~�}

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� ��

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~��~��
���`� ��`

㼒�㧦㦮

�x�㠦 �"�~� ���x㧦ỿ�a
㍺㩫�~�� �a�~�� �~a㣪�~�
�� �~�� ����~� ⳾�S�
㍲⮮��a 㼒�㍲� �~���
㏷��~���.

2. Along with the appli-

cation, the Competent In-
stitution of the first Con-
tracting Party shall also
transmit any documenta-
tion available to it which
may be necessary for the
Competent Institution of
the other Contracting Party
to establish the applicant's
eligibility for the benefit.

3. Uppgifter om en

sökande och dennes fa-
miljemedlemmar som finns
i ansökan ska kontrolleras
av den behöriga institu-
tionen i den förstnämnda
avtalsslutande staten som
ska bekräfta att informa-
tionen kan styrkas genom
dokumentation.

3.

�~�}

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� ��

㼒�㍲㠦

�"�~��"� 㼒�㧦� �} 㧦㦮
��!㠦 ��~� Ṳ�} 㩫�`�
�㯳�~�ἶ

�}

㩫�`�

㯳��㍲⮮㠦

㦮�~��

�:㯳�"��a 䢫�}�~���.

3. The personal data re-

garding an applicant and
his or her family members
contained in the application
shall be verified by the
Competent Institution of
the first Contracting Party,
which shall confirm that
the information is corrobo-
rated by documentary evi-
dence.

4. Utöver ansökan och de

handlingar som avses i
punkterna 1 och 2 i denna
artikel ska den behöriga
institutionen i den först-
nämnda avtalsslutande sta-
ten skicka en blankett om
intjänade försäkringsperio-
der enligt den förstnämnda
statens lagstiftning till den

4.

�~�}

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� ��

�`

� 㦮

㩲1�x�

㩲2�x�㠦㍲

�}�x�"� 㼒�㍲� ㍲⮮㠦
㿪��~�� �} 㼁 �~�}
�`�x�"��R㧦㦮

⻫⪏㠦

�~ �

�}㩫�"���

��:� �a�a �:���~�

4. In addition to the app-

lication and documentation
referred to in paragraphs 1
and 2 of this Article, the
Competent Institution of
the first Contracting Party
shall send to the Competent
Institution of the other
Contracting Party a liaison
form which shall indicate

background image

7

SFS 2015:225

behöriga institutionen i den
andra avtalsslutande staten.

� �㍲���a

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� �㠦 ㏷��~���.G

the creditable periods of
coverage under the legisla-
tion of the first Contracting
Party.

G

5. Den behöriga institu-

tionen i den avtalsslutande
staten ska underrätta sök-
anden och den behöriga
institutionen i den andra
avtalsslutande staten om
sitt beslut angående sök-
andens rätt till förmånen.

5.

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�

�~��

���`� ��

㼒�㧦㦮

���x㧦�a

� 㩫�~� �`�a �} � 㩫
�R�x��a 㼒�㧦� ���} �
�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� �㠦 �9�`�~���.

5. The Competent Insti-

tution of the Contracting
Party shall after determina-
tion of the applicant's eligi-
bility notify the applicant
and the Competent Institu-
tion of the other Contract-
ing Party of its decision.

G

$UWLNHO

$UWLFOH

G

Utbetalningavförmåner

�x�㦮��x

PaymentofBenefits

1. De behöriga institu-

tionerna ska betala ut för-
måner direkt till de be-
rättigade förmånstagarna.

1.

ῢ�~�

�~��

���`� ��S��

㧦ỿ�`

�~�� ���x㧦㠦Ợ �㩧
�x�� ��x�~���.

1. The Competent Insti-

tutions shall pay benefits
directly to the entitled be-
neficiaries.

G

2. När den behöriga insti-

tutionen i en avtalsslutande
stat betalar ut förmåner i en
annan valuta än den av-
talsslutande statens, ska
omräkningskursen vara den
valutakurs som gäller den
dag då utbetalningen ge-
nomförs.

2.

�~�� �`�x�"��R㧦㦮

ῢ�~� �~�� ���`� ��` �}
�`�x�"��R㧦

�`�}㦮

�}䢪⪲ �x�� ��x�~���
�� , 䢮�a㥾� ��x�"���
�9�㰲㠦 㥶䣾�~� 䢮㥾�`��.

2. When the Competent

Institution of one Contract-
ing Party pays benefits in a
foreign currency other than
that Contracting Party, the
conversion rate will be the
rate of exchange in effect
on the day when the pay-
ment is made.

$9'(/1,1*,9

�

3$57,9

g95,*$
%(67b00(/6(5

���

0,6&(//$1(286
3529,6,216

$UWLNHO

$UWLFOH

Administrativtbistånd

�xx㩫䡧�

AdministrativeAssistance

1. Vid begäran om ad-

ministrativt bistånd enligt
artikel 16.1 i konventionen

1.

䡧㩫 㩲16� 㩲1�x�㠦

�~ �

�xx㩫

䡧� �

㣪㼒�"��� �� , 䡧� �

1. Where administrative

assistance is requested un-
der paragraph 1 of Article

background image

8

SFS 2015:225

ska de kostnader för ordi-
narie personal och drift
som detta medför för den
behöriga institution som
lämnar bistånd inte er-
sättas. Ersättningskrav kan
framställas för andra kost-
nader, förutom när de be-
höriga myndigheterna eller
de behöriga institutionerna
i de båda avtalsslutande
staterna kommer överens
om annat.

㩲�9�~���

ῢ�~�

�~��

���`� �㦮

��R��}

�}⩻

�`��a㣿�

�`⬢⪲

㩲�9�"���.

�x�

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
�"�ῒ ⡦�� ῢ�~� �~��
���`� �㠦

㦮�x`

�~�㦮�"��� �� � 㩲�}�~�
���} �a㣿� �R䢮�"� ��
�~��.

16 of the Agreement, regu-
lar personnel and operating
costs of the Competent In-
stitution providing the assi-
stance will be provided free
of charge. Reimbursement
may be sought for other
costs, except as may be
agreed to by the Competent
Authorities or Competent
Institutions of both Con-
tracting Parties.

2. Den behöriga institu-

tionen i en avtalsslutande
stat ska på begäran, utan
kostnad, överlämna all me-
dicinsk information och
dokumentation som den
har till sitt förfogande och
som är av betydelse för att
kunna bedöma en sökandes
eller förmånstagares ned-
satta funktionsförmåga till
den behöriga institutionen i
den andra avtalsslutande
staten.

2.

�~�� �`�x�"��R㧦㦮

ῢ�~� �~�� ���`� ��
㣪㼒�` �~�� �� , 㼒�㧦
⡦�� ���x㧦㦮 㧻�~��
�⩾�~�� 㧦�` �`㥶�~�ἶ
�~�� ⳾�S� 㦮⬢ 㩫�`�
㍲⮮�

���}

�

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� �㠦

�`⬢⪲

㩲�9�~���.

2. The Competent Insti-

tution of one Contracting
Party will provide, upon
request, without cost, to the
Competent Institution of
the other Contracting Party
any medical information
and documentation in its
possession relevant to the
disability of an applicant or
beneficiary.

3. Om den behöriga in-

stitutionen i en avtalsslut-
ande stat begär att en sök-
ande eller en förmånstag-
are, som är bosatt i eller
som vistas inom den andra
avtalsslutande statens terri-
torium, genomgår en läkar-
undersökning ska den be-
höriga institutionen i den
senare avtalsslutande sta-
ten, på begäran av den be-
höriga institutionen i den
förstnämnda avtalsslutande
staten, ombesörja att denna
undersökning genomförs i
enlighet med dess bestäm-
melser och på bekostnad av
den behöriga institution
som begär undersökningen.

3.

�~�� �`�x�"��R㧦㦮

ῢ�~� �~�� ���`� ��`
���} � �`�x�"��R㧦㦮
�㡒 �R`㠦 � ��~�� �9�
�`⮮�~��� 㼒�㧦 ⡦��
���x㧦⪲

�~���~

㦮⬢��a�a ⹱�a �"�a
㣪��~��� �� , 㼁 �~�}
�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� �㦮 㣪㼒㠦 �~ �
�:� � �`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~�
�~�� ���`� �� �} ῢ�~�
�~�� ���`� �㦮 ⬲��㠦
�~ � �}�ἶ 㦮⬢��a�a
㣪㼒�~���

ῢ�~�

�~��

���`� �㦮 �a㣿�⪲ �`
��a㦮 ���xx�a �㍶�~���.

3. If the Competent Insti-

tution of one Contracting
Party requires that an appli-
cant or a beneficiary who
resides or stays in the terri-
tory of the other Contract-
ing Party undergo a medi-
cal examination, the Com-
petent Institution of the
latter Contracting Party, at
the request of the Com-
petent Institution of the
first Contracting Party, will
make arrangements for
carrying out this examina-
tion in accordance with its
rules and at the expense of
the Competent Institution
which requests the exami-
nation.

background image

9

SFS 2015:225

4. När detaljerade upp-

gifter har mottagits, om
vilka kostnader som har
uppstått, ska den behöriga
institutionen i den först-
nämnda avtalsslutande sta-
ten utan dröjsmål ersätta
den behöriga institutionen i
den andra avtalsslutande
staten för det belopp som
ska betalas ut till följd av
tillämpningen av punkt 3 i
denna artikel.

4.

�~�}

�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� �� ⹲�R� �a㣿㦮
�}}� �R`㡒㍲� 㩧���~�
�� , �` � 㦮 㩲3�x��a
�㣿�~�㠦 �~ � ��x�x`�x
�~��� �~�~��a ���} �
�`�x�"��R㧦㦮 ῢ�~� �~��
���`� �㠦Ợ ��` �S�`
�R䢮�~���.

4. On receipt of a de-

tailed statement of the costs
incurred, the Competent In-
stitution of the first Con-
tracting Party shall, without
delay, reimburse the Com-
petent Institution of the
other Contracting Party for
the amounts due as a result
of applying paragraph 3 of
this Article.

5. Den behöriga institu-

tionen i var och en av de
avtalsslutande staterna ska
minst en gång om året
informera den behöriga in-
stitutionen i den andra av-
talsslutande staten om tid-
punkter för dödsfall, ad-
ressändringar och ändring-
ar när det gäller civilstånd
för berörda förmånstagare.
Förbindelseorganen ska
fatta beslut om detaljer för
förfarandet.

5.

� �`�x�"��R㧦㦮

ῢ�~� �~�� ���`� ��
�⩾

���x㧦㠦

�"�~�

�Rⰳ�,

�㏢��ܯ

��}��㦮 ��ܯ㠦 �"�~�
㩫�`� 㾲㏢ 1�}a ���a⪲
���} � �`�x�"��R㧦㦮
ῢ�~� �~�� ���`� �㠦
㩲�9�~���.

�}}���}

�~㹾�� � �� � �a㠦
� 㩫�"���.

5. The Competent Insti-

tution of each Contracting
Party shall supply to the
Competent Institution of
the other Contracting Party,
at least on an annual basis,
information on date of
death, change of address
and change of marital sta-
tus for relevant beneficia-
ries. The detailed proce-
dures shall be determined
between the Liaison Agen-
cies.

$UWLNHO

$UWLFOH

Utbyteavstatistik

�9�a㦮ᾦ䢮

ExchangeofStatistics

Förbindelseorganen i de
avtalsslutande staterna ska
i enlighet med artikel 16.3 i
konventionen årligen ut-
byta statistik om antalet in-
tyg som varje behörig insti-
tution har utfärdat enligt
artikel 4 i denna tillämp-
ningsöverenskommelse och
de utbetalningar som har
gjorts enligt konventionen.
Denna statistik ska inne-
hålla uppgifter om antalet
förmånstagare och det to-
tala beloppet för utbetalda

�`�x�"��R㧦㦮
� �� �� � ῢ�~��~��
���`� ��` �` �xx㩫�x㩫
㩲4� 㠦

�~ �

⹲�x�~�

��:㯳�:㍲㦮

���

䡧㩫㠦 �~ �} �x� ��x㠦
��~�

�9�a�

䡧㩫

㩲16� 㩲3�x�㠦 �~ � ⰺ�}a
ᾦ䢮�~���.

�`

�9�a��

�x�㦮

㥶䡫�a⪲

���x㧦㦮 ��� �x�㦮
��x 㽳�~�㠦 �"�~� 㧦⬢�
�"�~��~���. �` �9�a��

The Liaison Agencies of
the Contracting Parties
shall according to para-
graph 3 of Article 16 of the
Agreement exchange stati-
stics on an annual basis re-
garding the number of cer-
tificates which each Com-
petent Institution has issu-
ed under Article 4 of this
Administrative Arrange-
ment, and the payments
which each has made under
the Agreement. These sta-
tistics shall include data on

background image

10

SFS 2015:225

förmåner, fördelat på för-
månsslag. Denna statistik
ska tillhandahållas genom
det formulär som för-
bindelseorganen kommer
överens om.

� �� � �a㠦 �~�㦮�"�
㍲���⪲ 㩲�9�"���.

the number of beneficiaries
and the total amount of
benefits paid, by type of
benefit. These statistics
shall be furnished in a form
to be agreed upon by the
Liaison Agencies.

$UWLNHO

$UWLFOH

�ndringav
överenskommelsen

�x㩫㦮��㩫�Ṳ㩫

Revisionofand
Amendmenttothe
Arrangement

1. Var och en av de av-

talsslutande staterna får be-
gära att denna överenskom-
melse ändras. En sådan
ändring ska genomföras
efter samråd eller överens-
kommelse.

1.

� �`�x�"��R㧦�� �`

�x㩫㦮 ��㩫 ⡦�� Ṳ㩫�a
㣪��~� �� �~��. �}��~�
��㩫 ⡦�� Ṳ㩫� �R�}
䡧㦮 ⡦�� �~�㦮 �a㠦
�`⬾�`�a��.

1. Each Contracting

Party may request a re-
vision of or an amendment
to this Arrangement. Such
revision or amendment
shall be made after mutual
consultation or agreement.

2. De behöriga myndig-

heterna får meddela varan-
dra skriftligen om de be-
höriga institutionernas och
förbindelseorganens namn
ändras, utan att tillämp-
ningsöverenskommelsen
måste ändras.

2.

ῢ�~� �~�� �"�ῒ�

�xx㩫�x㩫�a ���~� �~a㣪
�S�` ῢ�~� �~�� ���`� �
⡦��

� �� �㦮

�`�a�⪲ �� �R�x��a
㍲�`�a �9�x` �R�} �9�`�~�
�� �~��.

2. The Competent Au-

thorities may notify each
other, in writing, of chan-
ges in the names of the
Competent Institutions or
Liaison Agencies without
the need to modify the
Administrative Arrange-
ment.

$UWLNHO

$UWLFOH

Ikraftträdande

⹲䣾

EntryintoForce

Denna tillämpningsöver-
enskommelse träder i kraft
samma dag som konven-
tionen träder i kraft och har
samma giltighetstid.

�` �xx㩫�x㩫� 䡧㩫㦮
⹲䣾�㠦

䣾⩻�`

⹲�R��~�� ,

�ܯ��~�

�㣿� �a�a Ṭ����.

This Administrative Ar-
rangement shall enter into
force on the date of entry
into force of the Agreement
and shall have the same
period of application.

background image

11

SFS 2015:225

Undertecknat i två exem-
plar i Seoul den 9 sep-
tember 2013, på svenska,
koreanska och engelska,
vilka alla texter är lika
giltiga.

2013

�}a 9㤪 9�, ㍲�}㠦㍲

�ܯ�!�~�Ợ

㥶䣾�~�

��㤾�`�`,

�~�ῒ�`

��`⪲

�

2

�㝿

㍲�:�"��~��.

Signed in duplicate at
Seoul, on 9 September
2013, in the Swedish,
Korean and English
languages, each text being
equally valid.

Vid skiljaktiga tolkningar
ska den engelska texten
gälla.

�x`㍳㦮

㹾�`�

�~��

�� 㠦��

��`�}�`

� ㍶�~���.

In case of any divergence
of interpretation, the
English text will prevail.

För Konungariket Sveriges behöriga
myndighet

För Republiken Koreas behöriga
myndighet

��㤾�`㢫ῒ㦮ῢ�~�G�~��G�"�ῒ�aG
�"�a��~��

�"�~��ῒ㦮ῢ�~�G�~��G�"�ῒ�aG
�"�a��~��

For the Competent Authority of the
Kingdom of Sweden

Ulf Kristersson

For the Competent Authority of the
Republic of Korea

Kim Kyou-hyun

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015