SFS 2015:226 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

150226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:520) om
elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att 3, 20, 24 och 26 §§ förordningen (2012:520) om

elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd ska ha följande lydelse.

3 §

1

Det ska finnas en elektorsförsamling för val av ledamöter till varje

forskningsråd.

De elektorer som enligt 4 § ingår i elektorsförsamlingen för Vetenskaps-

rådet ska även välja ledamöter till det ämnesråd vars ämnesområde de repre-
senterar.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och

samhällsbyggande ska även välja personliga ersättare för de valda leda-
möterna.

20 §

2

Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

Valberedningen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-

hällsbyggande ska även föreslå ersättare.

24 §

3

Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje

elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

Elektorerna i elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella

näringar och samhällsbyggande får även föreslå ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedning-

ens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

26 §

4

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och väl-

färd väljer sju ledamöter. Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga
ersättare för de valda ledamöterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

1 Senaste lydelse 2013:506.

2 Senaste lydelse 2013:506.

3 Senaste lydelse 2013:506.

4 Senaste lydelse 2013:506.

SFS 2015:226

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:226

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)